4. Túnel del Plazaola

PLAZAOLAKO TUNELA

Plazaolako trenak 1914. urtean hasi zuen bere ibilbidea eta Lekunberritik igarotzeak udalerriaren bizitza erritmoan eragina izan zuen. Funtzionatzeari utzi bazion ere, gure bizilagunen bizitzan eragina izaten jarraitu zuen, trenaren igarobideak gure herrian arrasto nabariak utzi baitzituen, tunel eder hau horren adibidea da.

Alde zaharretik erraz iristeko modukoa zen eta haur askoren topaleku izan zen: helduen begiradetatik “ezkutatzera” jolasten ziren, abenturak bilatzen zituzten, txabolak prestatzen zituzten eta elurretatik eta eguzkitik babesten ziren.

Urteetan zehar trenaren igarobide, ukuilu, haurrentzako ezkutaleku, leku sekretu eta misteriotsua izan da; zalantzarik gabe, tunelak eta Lekunberrik banatu ezinezkoa den harremana garatu dute, haren ondoan jaio eta hazi garelako.

Plazaolaren ibilbideak, sorreratik, izan zuen ezaugarri adierazgarri bat: Iruñea eta Lasarte lotzen zituzten 84 kilometro horietan erabili ziren aurrerapen teknikoak, guztira 66 tunel batzeko erabili zirenak eta modu honetan zenbatu zituztenak: T1. etik t 66.era

Izan ere, Nafarroa eta Gipuzkoako hiriburuak lotzen zituen trenbide estuko tren hau, hasiera batean Andoaingo eta Plazaolako meategiak lotzen zituen, eta meatze- tren baten luzapen gisa eraiki zen. Bertatik hartu zuen ere izena, baso eta mendi artean bere egunak igaroko zituen trena izan baitzen.

Larraungo harana zeharkatzen zuen trenaren zatian (gutxi gorabehera 18 kilometro), kantauriar-mediterranear uren banalerroraino, 11 tunel zeuden (T4.tik T14.eraino); horien artean, txikia bezain ederra den Lekunberriko tunela zegoen.

Gure tunelak ez du izen zehatzik, Lekunberriko tunela da, eta bere modura mugatzen du, trena, gure herritik, modu lotsagabean igarotzea. Ibilbide ausarta da Lekunberriko haitzaren oinean hasten dena, Mugiro eta bere Benta Zaharretik hasi eta Etxeberria etxearen gainean eraikitako zubitxo bati itsatsita dagoen tunel honetaraino.

Tunela beti dago zabalik ibiltarientzat, ardientzat, ahuntzentzat, zaldientzat, txirrindularientzat. Beti zain, trena duela urte asko iristen ez denez, norbait iritsi eta zarataz beteko duelakoan.

Tunela zeharkatuz, Lekunberriko alde zaharra utziko dugu.

Zubiaren hasieran jartzen bagara, duela 400 urte baino gehiagotik, bere horretan dirauten baserri handi eta ederrez betetako Erdi Aroko Lekunberri ezagutzeko aukera izango dugu.

Lekunberriko baserriek, oro har, beren sorrerarekiko leiala den egitura dute: bizimoduak erabat markatzen zuen eraikuntza. Baserria ondo pentsatutako egitura bat zen, bertan bizi ziren familiaren edo familien bizitza eta jarduera ekonomikoa biltzen zituena.

Beheko solairuan azienda jartzen zen (txerria, behia, ardia), etxeko biztanleek jateko. Animaliak, berriz, etxebizitzako espazio ilunenean bizi ziren (beheko solairuak ez du ia leihorik), eta etxebizitza berotzeko erabiltzen ziren.

Lehenengo solairuan etxebizitza dago, eta askotan 10 familia ezberdin ere bizi ziren elkarrekin. Normalean, etxea bizilagun ezberdinei alokatzen zitzaien.

Goiko solairuan biztanleen janari-biltegia dago: belarra, lastoa, artoa, okela gazitua, aireztatutako haragia…

Beraz, leku honetatik alde zaharrerako sarbidea oso azkarra da eta merezi du.

Aralar mendilerroko tuneleko sarreratik ere, gure inguruan Malloak izenarekin ezguna dena, bistak ikaragarri ederrak dira: oihanak osatutako atze- oihal bat daukagu, bikaina eta paregabea.

Beraz, Lekunberriko tunela ezinbesteko lekua da Plazaolako ibilbidean, helmuga eta, aldi berean, irteera puntua. Alferren helmuga eta kirolarien irteera puntua, baina bi bizimoduen erreferentea.

EL TUNEL DEL PLAZAOLA

El paso del Plazaola por Lekunberri siempre marcó su ritmo de vida desde que se inauguró en 1914 pero aunque dejara de funcionar, siguió marcando la vida de nuestros vecinos, no en vano el paso del tren dejó en nuestro pueblo huellas palpables como lo es la existencia de este precioso túnel. 

De fácil acceso desde la parte vieja ha sido lugar de encuentro de muchos de los niños que jugaban a “esconderse” de miradas adultas, a buscar aventuras, a preparar txabolas y a resguardarse de la nieve, del sol…

A lo largo de los años ha servido de paso del tren, de establo, de escondite para los niños, de lugar secreto  y misterioso… sin duda, el túnel es tanto de Lekunberri como Lekunberri es del túnel y a su vera hemos nacido y crecido. 

Si algo caracterizó al trazado del Plazaola desde su inicio fueron los adelantos técnicos que se utilizaron a la hora de construir durante esos 84 kilómetros que unían Pamplona y Lasarte, la friolera de 66 túneles, numerados así: T1 al T 66

 No en vano, este tren de vía estrecha que unía las capitales de  Navarra y Guipúzcoa, fue construido como prolongación de un inicial tren minero que unía Andoain, con las minas del Plazaola, de donde cogió su nombre, un tren que pasaría sus días entre bosques y montañas.

El tramo del tren que recorría el valle de Larráun ( más o menos 18 kilómetros)hasta la divisoria de aguas cántabro- mediterránea, se encontraban  11 túneles, desde el T4 hasta el T14, entre ellos se encuentra el pequeño pero hermoso túnel de Lekunberri. 

Nuestro túnel no tiene un nombre concreto, es el túnel de Lekunberri y cierra a su manera el paso descarado del tren por nuestra localidad, un recorrido que valiente se inicia al pie de la denominada Peña de Lekunberri, desde Mugiro y su Venta Zaharra hasta este túnel que se encarama pegado a un puentecillo construido sobre la casa Etxeberria.

El túnel siempre está abierto al caminante, a las ovejas, cabras, caballos, ciclistas, siempre esperando que ya que el tren no llega hace muchos años llegue alguien y lo llene de ruido. 

Atravesando el túnel dejaremos la parte vieja de Lekunberri que hemos podido observar antes de introducirnos en él. 

Si nos colocamos en el inicio del puente, tendremos oportunidad de conocer el Lekunberri medieval lleno de hermosos y gigantes caserones que se mantienen intactos desde hace más de 400 años. 

Los caseríos de Lekunberri mantienen una estructura, en general, fiel a sus inicios, donde el modo de vida marcaba absolutamente la construcción. El caserío era una estructura bien pensada que englobaba tanto la vida como la actividad económica de la familia o familias que lo habitaban.

En la planta baja se instalaba el ganado (cerdo, vaca, oveja) que serviría para alimento de los habitantes de la casa. Los animales a su vez al vivir en el espacio más oscuro de la vivienda (la planta baja apenas tiene ventanas) servían para calentar la vivienda

En la primera planta se distribuye la vivienda, y en muchas ocasiones convivían hasta 10 familias diferentes. Normalmente la casa se alquilaba a diferentes moradores

En la planta alta se encuentra el almacén de comida de los moradores: hierba, paja, maíz, carne en salazón, carne aireada…

Así, pues el acceso al casco antiguo desde aquí es muy rápido y merece la pena. 

No menos merecedora es la vista que se tiene también desde el acceso al túnel de la Sierra de Arralar, en nuestra zona conocida como Malloas, un telón de fondo de plena naturaleza, magnífica y original.

Así pues, el túnel  de Lekunberri es un sitio indispensable en el recorrido del Plazaola, un punto de llegada y a la vez de salida. Punto de llegada para los comodones y punto de salida para los deportistas, pero referente de ambos estilos de vida.

THE PLAZAOLA TUNNEL

The passage of the Plazaola through Lekunberri always marked the rhythm of life in the town ever since it was inaugurated in 1914, but even though it is no longer in operation, it has continued to mark the life of our neighbours. Palpable traces such as this beautiful tunnel have been left.

Easily accessible from the old town, it has been a meeting place for many of the children who played at “hiding” from adult glances, at seeking adventure, at preparing ‘txabolas’ or camps and at sheltering themselves from the snow, from the sun…

Over the years it has served as a passage for the train, a stable, a hiding place for children, a secret and mysterious place… without a doubt, the tunnel is as much Lekunberri’s as Lekunberri is the tunnel’s and we were born and grew up at its side.

If something characterized the layout of Plazaola from the beginning, it was the technical advances used to build the 84 kilometers that linked Pamplona and Lasarte, a whopping 66 tunnels, numbered: T1 to T66.

This narrow-gauge train that linked the capitals of Navarre and Guipúzcoa, was built as an extension of an initial mining train that linked Andoain with the mines of Plazaola, from where it took its name, a train that would spend its days between forests and mountains. 

The section of the train that ran through the Larraun Valley (more or less 18 kilometers) up to the water divide of Cantabrian and Mediterranean, had 11 tunnels, from T4 to T14, among them the small but beautiful Lekunberri tunnel. 

Our tunnel does not have a specific name, it is the Lekunberri tunnel and closes in its own way the striking passage of the train through our town, a journey that bravely starts at the foot of the so-called Peña de Lekunberri, from Mugiro and its Venta Zaharra (Old Market) to this tunnel that climbs upwards next to a small bridge built near the Etxeberria house. 

The tunnel is always open to the walker, to the sheep, goats, horses, cyclists, ever waiting for someone to arrive and fill it with noise since the train hasn’t been through here for many years. 

Before entering the tunnel we will see the old part of Lekunberri which we will then leave behind as we cross through. 

If we stand at the beginning of the bridge, we will have the opportunity to see the medieval Lekunberri full of beautiful, giant houses that have remained intact for more than 400 years.

LE TUNNEL DE PLAZAOLA

Le passage du Plazaola à Lekunberri a toujours marqué son rythme de vie depuis son inauguration en 1914, mais bien qu’il ait cessé de fonctionner, il a continué à marquer la vie de nos voisins, ce n’est pas en vain que le passage du train a laissé des traces palpables dans notre ville, comme l’existence de ce beau tunnel.

Facilement accessible depuis la vieille ville, il a été le lieu de rencontre de nombreux enfants qui jouaient à se « cacher » du regard des adultes, à chercher des aventures, à construire des cabanes et à s’abriter de la neige, du soleil…

Au fil des ans, il a servi de passage pour le train, d’écurie, de cachette pour les enfants, de lieu secret et mystérieux… sans aucun doute, le tunnel appartient à Lekunberri autant que Lekunberri appartient au tunnel, et nous sommes nés et avons grandi à ses côtés.

S’il y a une chose qui a caractérisé le parcours du Plazaola dès le début, ce sont les avancées techniques qui ont été utilisées pour la construction des 84 kilomètres entre Pampelune et Lasarte, soit 66 tunnels, numérotés comme suit : T1 à T 66

Ce n’est pas en vain que ce train à voie étroite qui reliait les capitales de Navarre et de Guipuscoa a été construit dans le prolongement d’un premier train minier qui reliait Andoain aux mines du Plazaola, d’où il tirait son nom, un train qui passait ses journées entre forêts et montagnes.

Le tronçon du train qui traversait la vallée de Larráun (plus ou moins 18 kilomètres) jusqu’à la ligne de partage des eaux Cantabrique-Méditerranéenne, comptait 11 tunnels, du T4 au T14, dont le petit, mais magnifique tunnel de Lekunberri.

Notre tunnel n’a pas de nom spécifique, c’est le tunnel de Lekunberri et il ferme à sa manière le passage effronté du train à travers notre ville, un parcours qui commence courageusement au pied de la dénommée Peña de Lekunberri, depuis le Mugiro et sa Venta Zaharra jusqu’à ce tunnel qui monte contre un petit pont construit sur la maison Etxeberria.

Le tunnel est toujours ouvert aux promeneurs, aux moutons, aux chèvres, aux chevaux, aux cyclistes, attendant toujours que quelqu’un arrive et le remplisse de bruit, étant donné que le train n’arrive plus depuis de nombreuses années.

En traversant le tunnel, nous quittons la vieille partie de Lekunberri que nous avons pu voir avant d’y entrer.

Si nous nous tenons au début du pont, nous aurons l’occasion de connaître le Lekunberri médiéval, plein de belles et gigantesques maisons qui sont restées intactes pendant plus de 400 ans.

Les fermes de Lekunberri sont généralement fidèles à leur structure d’origine, où le mode de vie était la caractéristique principale de la construction. La ferme était une structure bien pensée qui englobait à la fois la vie et l’activité économique de la ou des familles qui y vivaient.

Le bétail (porcs, vaches, moutons) était gardé au rez-de-chaussée pour fournir de la nourriture aux habitants de la maison. Les animaux, qui vivaient dans la partie la plus sombre de la maison (le rez-de-chaussée n’a pratiquement pas de fenêtres), étaient à leur tour utilisés pour chauffer la maison.

Le premier étage était le lieu de vie, et à de nombreuses occasions, jusqu’à 10 familles différentes vivaient ensemble. Normalement, la maison était louée à différents résidents.

À l’étage supérieur se trouve la réserve de nourriture des habitants : herbe, paille, maïs, viande salée, viande séchée à l’air libre…

Ainsi, l’accès à la vieille ville à partir d’ici est très rapide et en vaut la peine.

La vue depuis l’accès au tunnel sur la chaîne de montagnes de la Sierra de Arralar, dans notre région connue sous le nom de Malloas, vaut également la peine d’être vue, un décor magnifique et original de la nature.

Le tunnel de Lekunberri est donc un lieu essentiel sur la route du Plazaola, un point d’arrivée et de départ à la fois. C’est un point d’arrivée pour les paresseux et un point de départ pour les sportifs, mais un point de référence pour les deux styles de vie.

LE TUNNEL DE PLAZAOLA

Le passage du Plazaola à Lekunberri a toujours marqué son rythme de vie depuis son inauguration en 1914, mais bien qu’il ait cessé de fonctionner, il a continué à marquer la vie de nos voisins, ce n’est pas en vain que le passage du train a laissé des traces palpables dans notre ville, comme l’existence de ce beau tunnel.

Facilement accessible depuis la vieille ville, il a été le lieu de rencontre de nombreux enfants qui jouaient à se « cacher » du regard des adultes, à chercher des aventures, à construire des cabanes et à s’abriter de la neige, du soleil…

Au fil des ans, il a servi de passage pour le train, d’écurie, de cachette pour les enfants, de lieu secret et mystérieux… sans aucun doute, le tunnel appartient à Lekunberri autant que Lekunberri appartient au tunnel, et nous sommes nés et avons grandi à ses côtés.

S’il y a une chose qui a caractérisé le parcours du Plazaola dès le début, ce sont les avancées techniques qui ont été utilisées pour la construction des 84 kilomètres entre Pampelune et Lasarte, soit 66 tunnels, numérotés comme suit : T1 à T 66

Ce n’est pas en vain que ce train à voie étroite qui reliait les capitales de Navarre et de Guipuscoa a été construit dans le prolongement d’un premier train minier qui reliait Andoain aux mines du Plazaola, d’où il tirait son nom, un train qui passait ses journées entre forêts et montagnes.

Le tronçon du train qui traversait la vallée de Larráun (plus ou moins 18 kilomètres) jusqu’à la ligne de partage des eaux Cantabrique-Méditerranéenne, comptait 11 tunnels, du T4 au T14, dont le petit, mais magnifique tunnel de Lekunberri.

Notre tunnel n’a pas de nom spécifique, c’est le tunnel de Lekunberri et il ferme à sa manière le passage effronté du train à travers notre ville, un parcours qui commence courageusement au pied de la dénommée Peña de Lekunberri, depuis le Mugiro et sa Venta Zaharra jusqu’à ce tunnel qui monte contre un petit pont construit sur la maison Etxeberria.

Le tunnel est toujours ouvert aux promeneurs, aux moutons, aux chèvres, aux chevaux, aux cyclistes, attendant toujours que quelqu’un arrive et le remplisse de bruit, étant donné que le train n’arrive plus depuis de nombreuses années.

En traversant le tunnel, nous quittons la vieille partie de Lekunberri que nous avons pu voir avant d’y entrer.

Si nous nous tenons au début du pont, nous aurons l’occasion de connaître le Lekunberri médiéval, plein de belles et gigantesques maisons qui sont restées intactes pendant plus de 400 ans.

Les fermes de Lekunberri sont généralement fidèles à leur structure d’origine, où le mode de vie était la caractéristique principale de la construction. La ferme était une structure bien pensée qui englobait à la fois la vie et l’activité économique de la ou des familles qui y vivaient.

Le bétail (porcs, vaches, moutons) était gardé au rez-de-chaussée pour fournir de la nourriture aux habitants de la maison. Les animaux, qui vivaient dans la partie la plus sombre de la maison (le rez-de-chaussée n’a pratiquement pas de fenêtres), étaient à leur tour utilisés pour chauffer la maison.

Le premier étage était le lieu de vie, et à de nombreuses occasions, jusqu’à 10 familles différentes vivaient ensemble. Normalement, la maison était louée à différents résidents.

À l’étage supérieur se trouve la réserve de nourriture des habitants : herbe, paille, maïs, viande salée, viande séchée à l’air libre…

Ainsi, l’accès à la vieille ville à partir d’ici est très rapide et en vaut la peine.

La vue depuis l’accès au tunnel sur la chaîne de montagnes de la Sierra de Arralar, dans notre région connue sous le nom de Malloas, vaut également la peine d’être vue, un décor magnifique et original de la nature.

Le tunnel de Lekunberri est donc un lieu essentiel sur la route du Plazaola, un point d’arrivée et de départ à la fois. C’est un point d’arrivée pour les paresseux et un point de départ pour les sportifs, mais un point de référence pour les deux styles de vie.