8. Parroquia San Juan Bautista

SAN JOAN BATAIATZAILEAren eliza, XIV. mendeko parrokia progotikoa

Herri erdian dago, Erdi Aroko Lekunberriren bihotzean, eta txikia baina sendoa da, erromanikotik gotikorako aldaketa betean jaiotzen den eraikin baten adibide garbia.

Kanpoko trazadura ondo landutako harlanduz egina da, tartekatuz doazenak, altuera txikiko eraikin bat sortzeko, borobila eta erromanikoaren berezko kontrahorma ederretan oinarritua.

Lau ataleko oinplano artikulatua duen eraikuntza da, kanoi zorrotzeko gangaz estalita dago eta nerbio-gangaz estalitako burualdea du. Burualdeak zirkuluerdiko leiho axial bat du kanpoko aldean, landare-dekorazioa landarez apaindutako kapitelen gainean eta trazadura erromaniko argiko emakumezko buru bat.

Eraikinak arku zorrotzeko ataria du, arkiboltekin, eta kapitelak dekorazio figuratuz beteta daude, erre zen antzinako atariaren kopia direnak. Mentsuletan bermatuta dauden horma-bular batzuek ataria markoztatzen dute.

Azkenik, presbiteriotik gertu, habe dinteldu bat irekitzen da (oraintsuko faktura). habe horren arkubanean mentsula moduko batzuk daude txertatuta, beste leku batetik berrerabiliak, dekorazio figuratuarekin.

BARNEKO ALDEAN HONAKO HAUEK DITUGU:

ERRETAULA NAGUSIA, Barrokoa (XVII. mendearen 1go erdia), bankua, hiru kaleko gorputza eta koroatzea ditu. Bankuan, sagrarioaren alboetan, gotzain santu baten eta San Antonio Abaden irudiak daude. Sagrarioa, gainontzekoen garai bertsukoa, Kristo berpiztuaren erliebezko irudiarekin apaintzen da, eta, horrekin batera, San Pedro eta San Paulo daude. Erretaularen gorputzean, San Joan Bataiatzailearen irudiak hartzen du erdiko kalea, eta Pedro eta Pablo apostoluen horma-hobiek eskolta ematen diote. Kalbarioak teilatupea hartzen du, eta, amaitzen den frontoian, betiereko Aitaren irudia dago erliebean.

Ezkerreko horman bi erretaula txiki daude, oraindik interes artistiko handiagokoak, eta kronologiari eta estiloari dagokienez, antzekoak (Errenazimentua, XVI. mendea). Ebanjelioaren hormari atxikita daude, presbiterioaren bi aldeetan aurreko kokapenetik aurrera eramanak. Lehenengoa (tenpluaren burualdetik hurbilago dagoena) Ama Birjinari eskainia dago: eseria, mukulu biribilean, Santa Barbara eta Santa Eulalia (erdi-erliebea) eta San Migel Goiaingeruaren (erliebea) artean, atikoan. Bigarrena (elizaren oinetatik hurbilen dagoena), Santa Apolonia eta Santa Luzia (erliebea) arteko Alexandriako Santa Katalinari eskainia (fardela), bere ezaugarri pertsonalekin, koroatzea adierazten du, Santa Ageda eta Santa Barbararen artean, ohol gainean margotutako Artzainen Adorazioa (erliebea) eskaintzen du.

Elizaren atzeko aldean lau ebanjelarien taila txikiak daude, ziurrenik aldare zahar batekoak eta errenazentista estilokoak.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Situada en el centro de la localidad en el corazón del Lekunberri medieval, surge pequeña pero a la vez contundente como claro ejemplo de un edificio que  nace en pleno cambio del románico al gótico.

Su traza exterior es a base de sillares bien trabajados que se van intercalando para crear un edificio de poca altura , rotundo y sustentado en preciosos contrafuertes propios del románico.

Un edificio de una planta articulada en cuatro tramos y cubierta con bóveda de cañón apuntado y  con una cabecera cubierta con bóveda nervada . La cabecera cuenta al exterior con una ventana axial  de medio punto y con decoración vegetal sobre capiteles decorados con vegetales y una cabeza femenina de claro  trazado románico

El edificio mantiene una portada de arco apuntado con arquivoltas con sus capiteles cargados de decoración figurada que imitan a la antigua portada que se quemó. Varios contrafuertes  apoyados en ménsulas enmarcan la portada .

Finalmente próxima al presbiterio, se abre un vano adintelado (factura reciente) en cuyo intradós hay insertadas unas a modo de ménsulas, reutilizadas de otro lugar, con decoración figurada.

EN EL INTERIOR NOS ENCONTRAMOS CON: 

EL RETABLO MAYOR, barroco (1ª mitad del siglo XVII) ofrece banco, cuerpo de tres calles y coronamiento. En el banco, flanquean el sagrario, las imágenes de un santo obispo  y San Antonio Abad. El sagrario, de la misma época que el resto, se decora con la figura en relieve de Cristo resucitado, al que acompañan las de San Pedro y San Pablo. En el cuerpo del retablo la calle central es ocupada por la figura del titular, San Juan Bautista, al que dan escolta en sus respectivas hornacinas, las de los apóstoles Pedro y Pablo. El Calvario ocupa el ático y en el frontón con que se culmina se halla la figura del Padre Eterno en relieve. 

En la pared izquierda se mantienen dos pequeños retablos, de mayor interés artístico y  similares en cronología y estilo (Renacimiento, siglo XVI), que se hallan adosados al muro del evangelio llevados desde su anterior ubicación a ambos lados del presbiterio. El primero de ellos (más próximo a la cabecera del templo) está dedicado a la Virgen con el Niño, sedente, en bulto redondo, entre Santa Bárbara y Santa Eulalia (medio-relieve), y San Miguel Arcángel (relieve) en el ático. El segundo (más próximo a los pies de la iglesia), dedicado a Santa Catalina de Alejandría (bulto) entre Santa Apolonia y Santa Lucía (relieve) con sus atributos personales, ofrece en el coronamiento, la Adoración de los pastores (relieve) entre Santa Águeda y Santa Bárbara pintadas sobre tabla.

Al fondo de la iglesia se mantienen cuatro pequeñas tallas de los cuatro evangelistas seguramente pertenecientes a un antiguo altar y de estilo renacentista.

LA PILA BAUTISMAL

Situada a la entrada del templo, es una pila de talla geométrica con arquería de estilo románico, se encuadra en el estilo del siglo XIII. De aspecto rústico, merece la pena su contemplación.

SAN JUAN BAUTISTA CHURCH, a 14th century proto-Gothic parochial church.

Located in the heart of the medieval Lekunberri, San Juan Bautista church emerges as a small, if forceful, clear example of a building that was born in the mid transition from Romanesque to Gothic.

Its exterior design is based on well-crafted ashlars that are interspersed to create a low building, rotund and supported by beautiful buttresses typical of the Romanesque.

A one-storey building articulated in four sections and covered with a pointed barrel vault and an apse (or top part of the church) covered with a ribbed vault. The chancel has a semicircular axial window with plant decoration on capitals decorated with vegetables and a clear Romanesque female head.

Outside the building there is a pointed arch portal with archivolts, each capital loaded with figurative decoration, which imitates that of an older portal that was burned. Several buttresses supported by corbels frame the doorway.

Finally, close to the presbytery, there is a linteled opening (recently built) in which there are some corbels inserted, reused from another place, with figurative decoration.

Here we are at the old Plazaola train station, which connected Pamplona with Donostia-San Sebastian. Once rehabilitated, it was reopened in 1998 and is now the headquarters of the Plazaola Tourist Consortium and the Lekunberri Tourist Office.

It consists of two buildings, the big one where today we find the tourist office, which gives us the opportunity to get information about the area and to know its tourist, cultural and gastronomic possibilities, and the second building, the old warehouse, where today there is the Kantina that offers a great gastronomic variety and musical and cultural events.

INSIDE WE FIND:

THE MAIN REREDOS, baroque (1st half of the 17th century) shows a reredos of three streets and a crown. On the bench, flanking the tabernacle, are the images of a holy bishop and St. Anthony the Abbot. The tabernacle, from the same period as the others, is decorated with the figure of the Risen Christ in relief, accompanied by those of St. Peter and St. Paul. In the body of the altarpiece the central street is occupied by the figure of the owner, St. John the Baptist, who is escorted in his respective niches by the apostles Peter and Paul. The Cross occupies the attic and on the pediment that culminates it is the figure of the Eternal Father in relief.

On the left wall there are two small altarpieces, of greater artistic interest and similar in chronology and style (Renaissance, 16th century), which are attached to the wall of the gospel taken from its previous location on both sides of the presbytery. The first of them (closer to the head of the temple) is dedicated to the Virgin and Child, seated, in a round bundle, between Saint Barbara and Saint Eulalia (half relief), and Saint Michael the Archangel (relief) in the attic. The second (closer to the foot of the church), dedicated to St. Catherine of Alexandria (bundle) between St. Apollonia and St. Lucia (relief) with her personal attributes, shows the crowning, the Adoration of the Shepherds (relief) between St. Agatha and St. Barbara painted on a board.

At the back of the church there are four small carvings of the four evangelists, probably belonging to an old altar and in Renaissance style.

THE BAPTISMAL FONT:

Located at the entrance of the temple, it is a geometrically carved basin with Romanesque style arches, and is in the style of the 13th century. Of rustic aspect, it is worth contemplation.

PAROISSE DE SAN JUAN BAUTISTA

Située au centre de la ville, au cœur du Lekunberri médiéval, une petite mais en même temps imposante paroisse est un exemple clair d’un bâtiment qui est né au milieu du changement du roman au gothique.

Sa conception extérieure est basée sur des pierres de taille bien travaillées qui sont intercalées pour créer un bâtiment bas et arrondi soutenu par de beaux contreforts romans.

Il s’agit d’un bâtiment avec un plan articulé en quatre sections et couvert d’une voûte en berceau brisé, et avec un chœur couvert d’une voûte à nervures. Le chœur est doté d’une fenêtre axiale semi-circulaire avec un décor végétal sur des chapiteaux décorés de plantes et d’une tête de femme avec un motif roman clair.

Le bâtiment possède une porte en arc brisé avec des archivoltes et des chapiteaux pleins de décorations figuratives qui imitent l’ancienne porte qui a brûlé. Plusieurs contreforts soutenus par des corbeaux encadrent la porte.

Enfin, à côté du presbytère, il y a une ouverture à linteau (construction récente) dans le soffite de laquelle sont insérés des corbeaux, réutilisés d’un autre endroit, avec une décoration figurative.

À L’INTÉRIEUR:

LE RETABLE MAJEUR, baroque (1ère moitié du XVIIe siècle) offre un banc, corps de trois rues et couronnement. Sur le banc, flanquant le tabernacle, se trouvent les images d’un saint évêque et de saint Antoine l’abbé. Le tabernacle, de la même époque que le reste du retable, est décoré de la figure en relief du Christ ressuscité, accompagnée de celles de saint Pierre et de saint Paul.

Dans le corps du retable, la rue centrale est occupée par la figure du titulaire, saint Jean Baptiste, qui est escorté dans leurs niches respectives par celles des apôtres Pierre et Paul. Le calvaire occupe le grenier et sur le fronton qui le couronne se trouve la figure du Père Éternel en relief.

Sur le mur de gauche, deux petits retables, d’un plus grand intérêt artistique et similaires en termes de chronologie et de style (Renaissance, XVIe siècle), sont fixés au mur de l’Évangile et ont été déplacés de leur emplacement précédent, de part et d’autre du presbytère. Le premier d’entre eux (plus proche du chœur) est consacré à la Vierge à l’Enfant, assise, en ronde-bosse, entre Sainte Barbe et Sainte Eulalie (demi-relief), et Saint Michel Archange (relief) dans l’attique. Le second (plus proche du pied de l’église), dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie (arrondie) entre Sainte Apollonie et Sainte Lucie (relief) avec ses attributs personnels, offre à la couronne, l’Adoration des Bergers (relief) entre Sainte Agathe et Sainte Barbe peinte sur panneau.

Au fond de l’église se trouvent quatre petites sculptures des quatre évangélistes, appartenant probablement à un ancien autel de style Renaissance.

LES FONTS BAPTISMAUX

Situé à l’entrée de l’église, il s’agit d’un bénitier sculpté géométriquement avec des arcs de style roman, dans le style du XIIIe siècle. Il a un aspect rustique et vaut la peine d’être contemplé.