2. Ostatu Berri

OSTATU BERRI

XVII. mendearen amaieran, herrigunetik kanpo, gaur egun Alde Zaharra deritzon bidea eraikitzearekin batera, Ostatu Zaharraren jabeek (herriko etxeen jabeek) erabaki zuten ostatu berri bat eraiki behar zutela, handiagoa eta komunikazio-bide berriaren oinean. Horrela erabaki zuten Ostatu Berri deituko zutena eraikitzea.

Lekunberriko bizilagunek eraiki zuten Ostatu Berri etxea. Garaia hartan, etxeetako nagusiak ziren bizilagunak eta herriko etxeetan bizi ziren maizterrak bereizten ziren.

Horrela, bada, bide berrian oso ondo kokatuta dagoen orube hori aukeratu zen, Santos Ochandategui errepide berriko obra-maisuak aukeratu zuen lekua, hain zuzen. Jabeek obra berri hori egiteko behar zen dirua lortzea erabaki ondoren hasi zen eraikitzen.

Eraikuntza ez zen erraza izan; izan ere, zenbait bizilagun obra horren aurka agertu ziren, kokapenarekin ados ez zeudelako. Horrek obraren hasiera pixka bat atzeratu zuen, baina azkenean dena ongi atera zen.

Ostatu berrirako, arkitektura estilo berria eta modernoa hartu zen, eta hiru altuerako etxezar bat eta ganbara bat eraikitzea erabaki zen. Guztia lau isurkiko estalkiarekin, harlandu nobleak erabiliz.

Etxeak ostatu bezala funtzionatu zuen, XX. Mendeko zati handi batean ere. Bertatik, ostatua gobernatzen zuten familia ugari pasa ziren eta, trukean, Lekunberriko kontzejuari alokairu bat ordaintzen zioten, eta hala agertzen da bere kontuetan.

1793an, Nafarroako adarraren irekierak, Tolosa eta Iruñearen arteko komunikazioa gauzatu zuen, bidaiarien eta salgaien garraiorako eginbide eta galerekin. Gerren joan-etorriak (Konbentzio Gerra 1792-95 eta Independentzia Gerra 1808-1813 artean eta Lehen Gerra Karlista 1832-1839) bide hau ziurgabea izatea eragin zuen, eta soilik, 1840tik aurrera, hasi ziren diligentziak normaltasun osoz funtzionatzen. Iruñetik Tolosarako bidaian hiru zalditeria aldaketa egiten ziren, bat Betelun, beste bat Erizen eta beste bat Mugiron edo Lekunberrin.

Egia da sarritan eguraldiak eta istripuek gure ostatu berrian gelarazten zituztela bidaiariak, eta, jakina, goi mailako militar asko izan zirela Lekunberriko Ostatu Berrin ere ostatu hartu zutenak.

1795ean, Konbentzioko Gerran, ostalariak ostatu berrin ezin izan zela sartu kontatzen dute liburuek, herrian zeuden tropa frantsesek eta euren zalditeriek hartuta zeukatelako.

XIX. mendean, gurdien eta diligentzien trafikoak, Aralar kalea zalaparta eta negozioaren irakinaldi bihurtu zuen; zalantzarik gabe ostatu berriaren funtzionamendu egokiari asko lagundu ziona.

Mende honetan, jada, Lekunberrik bazituen hainbat familia bidaiarien konpainiak eta merkantziak garraiatzen zituztenak, eta XX. mendera iristean motordun ibilgailuak erosiko zituztenak. Ibilgailu horiek herria beti izango dute erreferentzia bidaiari eta merkatarien etorrerarako. Tolosa eta Iruñea arteko gune atsegina izango da beti, bertan geratu eta ondo artatua izateko lekua.

Horrela, bada, gaur egun Aralar kalea dena, herria egituratzen duen haria bihurtu zen, XIX. eta XX. mendeetan, kale horren bi alboetan, etxebizitza eta negozio berriak eraiki ziren; laburbilduz, hemendik aurrera herriak izango duen bizitza kale honen inguruan bilduko da.

OSTATU BERRI

A finales del siglo XVII y con la construcción del camino carreteril por fuera del casco urbano, hoy en día Alde Zaharra, los propietarios del Ostatu Zaharra ( los vecinos propietarios de las casas de la localidad) deciden que deben construir un nuevo mesón, más grande y a pie de la nueva vía de comunicación, y así deciden construir la que llamarán Ostatu Berri.

La casa Ostatu Berri fue construída por los vecinos con casa de la localidad de Lekunberri, en aquél entonces se distinguía entre estos vecinos propietarios y aquellos que vivían en las casas de la localidad pero como inquilinos.

Así pues , se elige este solar muy bien situado en la nueva vía , un sitio que elegirá el maestro de obras de la nueva carretera, Santos Ochandategui, y se inicia la construcción  tras el acuerdo de los propietarios que se encargarán de conseguir el dinero necesario para efectuar dicha nueva obra.

La construcción no fue sencilla ya que hubo varios vecinos que se opusieron a dicha obra al no estar de acuerdo con la ubicación , este hecho retrasó un poco el inicio de la obra pero al final todo llegó a buen puerto.

Para el nuevo mesón se tomará un estilo arquitectónico nuevo y moderno en la época y se optara por un caserón de tres alturas y desván todo cubierto a cuatro aguas con utilización de sillares nobles en

La casa funcionó como posada hasta bien entrado el siglo XX y por ella han pasado muchísimas familias que gobernaban el mesón y a cambio pagaban un alquiler al concejo de Lekunberri  y así aparece en sus cuentas.

La apertura del ramal navarro en 1793 hizo realidad la comunicación entre Tolosa y Pamplona con diligencias y galeras para el transporte de viajeros y mercancías. El ir y venir de guerras ( Guerra de Convención entre 1792-95 y la Guerra de la Independencia 1808-1813 así como la Primera Guerra Carlista 1832-1839 hizo que este camino fuera inseguro y solo a partir de 1840 comienzan a funcionar las diligencias con toda normalidad. En el viaje de Pamplona a Tolosa se hacían tres cambios de caballerías , una en Betelu, otra en Erice y otra en Mugiro o Lekunberri.

Cierto que a menudo los temporales y los accidentes hacían quedarse a los viajeros en nuestra nueva posada, y desde luego fueron muchos los militares de alto rango los que también se alojaron en Ostatu Berri de Lekunberri.

En el año 1795, en la guerra de Convención, cuentan los libros que el mesonero no pudo ocupar el nuevo mesón al encontrarse este ocupado por las tropas francesas y sus caballerías asentadas en la localidad.

Ya en el siglo XIX el tráfico de carretas y diligencias haría de la actual calle Aralar un hervidero de bullicio y negocio que sin duda ayudó y mucho al buen funcionamiento del nuevo mesón.

Ya en este siglo Lekunberri contaba con varias familias que llevaban compañías de viajeros y mercancías y que al llegar el siglo XX comprarán vehículos a motor que mantendrán siempre la localidad como punto de referencia para la llegada de viajeros y mercaderes, siempre será un punto agradable entre Tolosa y Pamplona, un lugar en el que quedarse y ser bien atendido.

Así pues lo que hoy en día es la calle Aralar, se vuelve el hilo vertebrador de la localidad, y a su vera y a lo largo de los siglos XIX y XX se van construyendo nuevas viviendas, nuevos negocios , en resumen, la vida que tendrá a partir de ahora la localidad se enredará a lo largo de esta calle.

THE NEW INN

In the late seventeenth century, with the construction of the road outside what today is known as the Old Part of town, the owners of the Old Inn (neighbouring house-owners in the town) decided they ought to build a new inn, larger and right alongside the new route, and so they decide to construct what will be called ‘Ostatu Berri’ – or the New Inn. The New Inn was built by the neighboring house owners in the town of Lekunberri. At the time the dwellers who were owners were distinguished from dwellers who were tenants. The master of works, Santos Ochandategui chose the plot, a spot well situated on the new road. Work began after an agreement with the house owners who were to be in charge of raising the necessary funds to carry out the new project. The construction was not straightforward as there were various locals opposed to the location of work, and this delayed the beginning of the project a little, but in the end everything went ahead. The latest architectural style of the time was used for the New Inn, a three-storey house with an attic, all covered by a cross-hipped roof using noble ashlars, (smooth worked stones). The house was operating as an inn until well into the 20th century. Many families passed through as managers of the inn, and in return they paid rent to the Lekunberri council, payments appear in records of the town accounts.

The opening of the Navarre section of the road in 1793 made communication between Tolosa and Pamplona a reality, with stagecoaches and wagons for transporting passengers and goods. The ongoing wars (the War of Convention between 1792-95 and the War of Independence 1808-1813, as well as the First Carlist War 1832-1839) made this road unsafe and only as of 1840 onwards did the stagecoaches begin to function normally. On the journey from Pamplona to Tolosa there were three changes of cavalry, one in Betelu, one in Erice and one in Mugiro or Lekunberri. It is true that storms and accidents meant that travelers would often stay in the New Inn, and indeed there were many high-ranking soldiers who also stayed at Ostatu Berri in Lekunberri.

In the year 1795, during the war of Convention, the records tell of the who innkeeper could not occupy the new inn as it was occupied by French troops and cavalry occupying the town. In the 19th century the traffic of carts and stagecoaches would make what is now known as Aralar Street a hive of noise and business, which undoubtedly very much helped the New Inn to function well. As late as the 19th century there were several families in Lekunberri who ran transport companies for travellers and goods, who when the 20th century arrived, would buy motor vehicles that would keep the town a focal point for the arrival of travellers and merchants. It would always be a pleasant point between Tolosa and Pamplona, a place to stay and to be well attended. So, what today is Aralar Street, becomes the backbone of the town, and on either side throughout the nineteenth and twentieth centuries, new houses and businesses are built. In short, life in the town is from then on entwined with this street.

À la fin du XVIIe siècle et avec la construction de la route en dehors du centre-ville, aujourd’hui Alde Zaharra, les propriétaires de l’Ostatu Zaharra (les voisins propriétaires des maisons de la ville) ont décidé qu’ils devaient construire une nouvelle auberge, plus grande, au pied de la nouvelle route, et ont donc décidé de construire ce qu’ils ont appelé Ostatu Berri.

La maison Ostatu Berri a été construite par les habitants de Lekunberri qui possédaient des maisons dans la ville. À l’époque, une distinction était faite entre ces habitants qui possédaient des maisons et ceux qui vivaient dans les maisons de la ville mais en tant que locataires.

Le terrain a été choisi par le maître d’œuvre de la nouvelle route, Santos Ochandategui, et la construction a commencé avec l’accord des propriétaires, qui étaient chargés de réunir les fonds nécessaires à la construction de celle-ci.

La construction n’a pas été facile, car plusieurs voisins se sont opposés aux travaux puisqu’ils n’étaient pas d’accord avec l’emplacement, ce qui a un peu retardé le début des travaux, mais finalement ces travaux ont été menés à bien.

Pour la nouvelle auberge, un style architectural nouveau et moderne de l’époque a été choisi, avec une maison à trois étages et un grenier, le tout recouvert d’un toit en croupe utilisant des pierres de taille nobles.

La maison a été utilisée comme auberge jusqu’à une bonne partie du XXe siècle et de nombreuses familles y sont passées, qui géraient l’auberge et payaient en retour un loyer au conseil de Lekunberri, comme le montrent leurs comptes.

L’ouverture de l’embranchement de Navarre en 1793 a fait de la communication entre Tolosa et Pampelune une réalité, avec des diligences et des galères pour le transport de passagers et de marchandises. Les allées et venues des guerres (la guerre de la Convention entre 1792-95 et la guerre d’indépendance 1808-1813, ainsi que la première guerre carliste 1832-1839) ont rendu cette route peu sûre et ce n’est qu’à partir de 1840 que les diligences ont commencé à fonctionner normalement. Lors du voyage de Pampelune à Tolosa, trois changements de chevaux ont été effectués, un à Betelu, un autre à Erice et un autre à Mugiro ou Lekunberri.

Il est vrai que les tempêtes et les accidents ont souvent poussé les voyageurs à séjourner dans notre nouvelle auberge, et bien sûr, de nombreux soldats de haut rang ont également séjourné à Ostatu Berri à Lekunberri.

En 1795, pendant la guerre du Roussillon, les livres nous apprennent que l’aubergiste n’a pas pu occuper la nouvelle auberge, car elle était occupée par les troupes françaises et leur cavalerie stationnées dans la ville.

Déjà au XIXe siècle, le trafic de charrettes et de diligences faisait de l’actuelle rue Aralar une ruche d’activités et de commerces, ce qui a sans doute contribué au bon fonctionnement de la nouvelle auberge.

Au cours de ce siècle, Lekunberri comptait déjà plusieurs familles qui dirigeaient des entreprises de transport de passagers et de marchandises et qui, au XXe siècle, ont acheté des véhicules à moteur qui maintiendront toujours la ville comme point de référence pour l’arrivée des voyageurs et des marchands. Ce sera toujours un endroit agréable entre Tolosa et Pampelune, un lieu où l’on peut séjourner et être bien reçu.

Ainsi, ce qui est aujourd’hui la rue Aralar est devenue la colonne vertébrale de la ville, et le long de sa rive et tout au long des XIXe et XXe siècles, de nouvelles maisons et des commerces ont été construits. En bref, cette rue sera le cœur de cette ville.