3. La Peña

 

LEKUNBERRIKO MALKORRA

Plazaolako bidetik sarbidea berreskuratuta, Dendanea paretik, , XVIII. mendeko Lekunberriko erroldako datuen arabera 1 zenbakia duen etxe paretik, sartuko gara ingurune honetara,eskailera eroso eta deigarri batzuk erabilita.

Eskailerak berehala igotzean, ur-biltegia aurkituko duzue (eraikin biribila), eta atzeko aldetik, herrian Txikita haitza bezala ezagutzen dena ikus dezakezue. Pinudi bat da, kalbario bat edo gurutze bat duen leku garai bat duena. Handik, Lekunberriko alde zaharreko paisaia zoragarria ikus dezakegu, bai eta Malloa zaharrak eta mitikoak ere (atzealdean ikusten den mendilerroa). XX. mendearen hasieran ezarri ziren bai kalbarioa bai eta basoa ere. 

Haitz txikia ezkerretara utzi eta bideari jarraitzen badiogu, bidearen amaieran begiratoki ezaguna aurkituko dugu. Paisaiaren panoramika paregabeaz gozatzeko ez dago ezer hoberik mendi eta haranetan zehar bizitza nola hedatzen den ikusteko. Udazkena, basoaren koloreekin, eta udaberria, ziurrenik, begiratoki hau bisitatzeko urtarorik onenak dira.

Baina ebidentziak muino txiki baten tontorrean dagoen leku zoragarri batera garamatza, herrian malkorra bezala ezagutzen dena eta gaur egun paisaia aparta eta, zalantzarik gabe, Lekunberrik eskaintzen dituen ikuspegirik onenak eskaintzen dizkiguna. 

Hala ere, eta ditugun datu historikoak aintzat hartzen baditugu, baliteke toki horretan, begiratokian, defentsa-elementuren bat kokatzea: dorrea, bermagunea, zulo txikia, etab., eta elementu hori izan zitekeen dokumentu askotan azaltzen den gotorleku nagusia edo, aitzitik, herriaren hegoaldeko zatiaren zaintza eta defentsako hondarren bat. 

Defentsarako dorretxeari buruzko lehen aipamena 1280. urtean egin zen, García Periz de Vergara arduradun zela.

Zurezko eta lubakidun eraikinak ziren, eta baleztarientzako oholesiak, zubiak eta leiho lerragarriak jartzen ziren. Denboraren poderioz, zuraren ordez harria erabiltzen hasi zen. 

Egia da, halaber, harrian ondo landutako harlanduz egindako “borobilaren” edo plaza biribilaren formak bultzatzen zaituela irudikatzera Erdi Aroko Lekunberrirako hain garrantzitsua eta gogoratua izan zen dorre hori hor egon zela.

Jakina da, XX. mendearen hasierako espazio horretan bertan, kricket zelai bat egokitu zuela turista katalan batek, gure herrira tuberkulosiaren sendabidearen bila joan zena, eta hemen osasuna aurkitu zuena. Sendatu zela eskertzeko, Lekunberriri mende hasierako kriket-pista bat eman zion, inguru hartan batere ohikoa ez zen jolasa. Udan erabiltzen zuten, eguraldiak aukera ematen zuenean, bai herrira hurbiltzen ziren turista ugariek, bai bizilagunek.

Irudika itzazue, halaber, herriko bizilagunak leku honetatik nolako ikuspegia zeukan Plazaola trenaren ibilbidekoa, sortu zenetik, XX. mendearen erdialdera arte, uholdeen ondorioz desagertu egin zen arte. Zein ederra behar zuen trena poliki-poliki igarotzen ikustea, baporearen arrastoa bertan utzita, eta gure herriaren isiltasun zoragarri eta baketsua hausten zuen zarata entzutea. 

Izan ere, haitza oso espazio maitatua izan da, eta bertara herriko ia belaunaldi guztiak igo gara, gerra garaietan aterpea bilatzen zuten biztanleak, ezinezko kriketeko jokalariak edo “debekatutako” jardueren lagunak; familia osoak merendolak, bazkariak, afariak, barbakoak ospatzera, maiteminduen bikoteak, onddo-biltzaileak, masusta-biltzaileak. Eta nola ez, gaur egun estaldura ezin hobea da.

 

MIRADOR DE LA PEÑA

Recuperado el acceso desde la vía del Plazaola, justo a la altura de Dendanea, la casa número 1 del padrón de Lekunberri desde los datos del siglo XVIII, por medio de unas cómodas y coquetas escaleras, poco a poco iremos accediendo al paraje.

Al subir las escaleras en seguida os encontraréis con el depósito de agua( un edificio redondo ) y por la parte de atrás del mismo podéis acceder a lo que en el pueblo se conoce como la Peña Txikita, que consiste en un bosque de pinos  con un calvario o lugar elevado donde se coloca una cruz , desde el cual podemos observar un paisaje maravilloso de la parte vieja de Lekunberri así como de las viejas y míticas Malloas ( sierra que se ve al fondo) , tanto el calvario como el bosque se implantaron a inicios del siglo XX.

Si dejamos la peña txikita a la izquierda y seguimos la senda, nos encontraremos al final del camino con el conocido Mirador. 

Para disfrutar de una panorámica única del paisaje no hay nada mejor que este paraje donde uno puede ver cómo se extiende la vida a lo largo de las montañas y los valles. El otoño, con los colores del bosque, y la  primavera son seguramente las mejores estaciones del año para visitar este mirador.

Pero la evidencia nos lleva a un sitio maravilloso situado en la cima de un pequeño montículo que en el pueblo se conoce como la peña y que hoy por hoy nos da muestras de un paisaje excepcional y de  sin duda las mejores vistas que ofrece Lekunberri

No obstante, parece ser que  tal vez sea en este, lugar, en el llamado mirador, donde si tenemos en cuenta un poco los datos históricos existentes, pudiera ser que se hubiera ubicado  algún elemento defensivo: torre, punto de apoyo, pequeño reducto, etc. y si dicho elemento era la principal fortaleza ampliamente documentada o por el contrario algún resto de vigilancia y defensa de la parte Sur del pueblo

La primera referencia a una casa torre defensiva la encontramos en el año 1280, con García Periz de Vergara como responsable.

Se trataban de construcciones en madera y con foso, y empalizadas, puentes y ventanas corredizas para los ballesteros. Con el paso del tiempo se ira sustituyendo la madera por piedra.

Cierto es también que la forma de “redondel” o plaza redonda hecha con sillares bien trabajados en piedra te incita a imaginar que  ahí estuvo esa Torre tan recordada y tan importante para el Lekunberri medieval.

Se sabe que en este mismo espacio  a principios del siglo XX; se acondiciono un campo de cricket por parte de un turista catalán que acudió a nuestra localidad en busca de la cura de la tuberculosis, y aquí encontró la salud. En agradecimiento a su curación, dotó al Lekunberri de inicios de siglo de una pista de criquet, un juego nada habitual en la zona, que se vino practicando en verano y cuando el tiempo lo permitía unos cuantos años, tanto por los numerosos turistas que se acercaban a la localidad como por los vecinos.

Imaginaos también las vistas que el vecino tenía desde aquí del tren Plazaola desde su inicio hasta que desapareció a mediados del siglo XX debido a las riadas, lo precioso que tenía que ser ver pasar al tren lentamente dejando el rastro del vapor ahí por donde pasada y su ruido que rompía el silencio maravilloso y pacífico de nuestro pueblo. 

No en vano, la peña ha sido un espacio muy querido al que hemos ascendido prácticamente todas las generaciones de la localidad, desde los pobladores que buscaban el refugio en tiempos de guerra, hasta  aquellos jugadores del imposible criquet, o los los amigos de actividades “prohibidas” , familias a celebrar merendolas, comidas, cenas, barbacoas , parejas de enamorados, recolectores de hongos, de arañones, de moras…. Y por qué no sin duda hoy en día la cobertura es fenomenal. 

LEKUNBERRI VIEWPOINT

We reach the viewpoint going up some convenient, quaint steps on the Plazaola road, near a house known as Dendanea, house number 1 according to the 18th century Lekunberri census.

When you go up the steps you will find the water tank (a round building) and from the back you can get to what is known in the village as the Peña Txikita (Little Rock), which consists of a pine forest with a ‘Calvary’ or elevated place where a cross is placed, from which we can observe the wonderful landscape of the old part of Lekunberri as well as the old, mythical Malloas (a mountain range in the background), both the place of the cross and the forest were planted at the beginning of the 20th century.

If we leave Peña Txikita on the left and follow the path, we will find the well-known viewpoint at the end of the path.

To enjoy a unique panoramic view of the landscape there is nothing better than this spot where you can see how life spreads along the mountains and valleys. The autumn, with the colors of the forest, and the spring are surely the best seasons of the year to visit this viewpoint.

This leads us to a wonderful place located at the top of a small hill that in the village is known as the rock and that today gives us samples of an exceptional landscape and undoubtedly the best views that Lekunberri offers

Notwithstanding the beautiful views, in the past the place may have had a more significant function. If we consider the existing historical data a little, it may be that some defensive element was located there: a tower, a point of support, a small redoubt, etc. and the viewpoint could be the remains of a fortification which is widely documented, or, on the contrary, perhaps it is the remains of a defensive structure of the South part of the town The first reference to a defensive tower house is found in 1280, with García Periz de Vergara as the person in charge.

These defensive structures were wooden constructions with a moat and palisades, bridges and sliding windows for the crossbowmen. As time went by, wood was replaced by stone.

It is also true that the visible shape of the “round” or round square made with well worked stone ashlars evokes a Tower, so remembered and so important for medieval Lekunberri.

It is well-known that in this same space at the beginning of the 20th century; a Catalan tourist who came to our town in search of a cure for tuberculosis set up a cricket field, and here he found health. In gratitude for his cure, he gave Lekunberri the cricket pitch at the beginning of the century. It was a game that was not very common in the area, it was played in summer and when the weather allowed it for a few years, both by the many tourists who came to the town and by the locals.

Imagine also the views of the Plazaola train that the visitor had from here from when it first passed through until when it disappeared in the middle of the 20th century due to the floods, how beautiful it had to have been to see the train pass slowly through, leaving the trail of steam where it passed, with the noise that broke the wonderful, peaceful silence of our town.

The rock has always been a very dear space, which practically every the generation has climbed, from the settlers who looked for refuge in times of war, up to those players of the impossible cricket, or any friends of “forbidden” activities, families to celebrate picnics, lunches, dinners, barbecues, couples in love, mushroom pickers, spider pickers, blackberry pickers…. And why there is no doubt today phenomenal foliage for coverage at the spot.

 

POINT DE VUE DE LA PEÑA

Une fois récupéré l’accès depuis la route de Plazaola, juste à la hauteur de Dendanea, la maison numéro 1 du registre de Lekunberri depuis le XVIIIe siècle, nous entrerons progressivement dans ce lieu par quelques escaliers confortables et accueillants.

En montant les escaliers, vous tomberez immédiatement sur le réservoir d’eau (un bâtiment rond) et à l’arrière de celui-ci, vous pourrez accéder à ce qui est connu dans le village comme la Peña (Rocher) Txikita, qui consiste en une forêt de pins avec un calvaire ou un endroit surélevé où l’on place une croix, d’où l’on peut voir un magnifique paysage de la vieille partie de Lekunberri ainsi que l’ancienne et mythique Malloas

(la chaîne de montagnes en arrière-plan), le calvaire et la forêt ont tous deux été construits au début du XXe siècle.

Si nous laissons le rocher txikita à gauche et suivons le chemin, nous trouverons au bout du chemin ce fameux point de vue.

Pour profiter d’une vue panoramique unique du paysage, il n’y a rien de mieux que cet endroit où l’on peut voir comment la vie s’étend le long des montagnes et des vallées. L’automne, avec les couleurs de la forêt, et le printemps sont sûrement les meilleures saisons de l’année pour visiter ce point de vue.

Mais les indices nous conduisent à un site merveilleux situé au sommet d’un petit monticule appelé dans le village le rocher, qui nous offre aujourd’hui un paysage exceptionnel et sans doute les plus belles vues que Lekunberri puisse offrir.

Cependant, il semble que c’est peut-être à cet endroit, audit point de vue, si nous tenons compte des données historiques existantes, qu’il se pourrait qu’un élément défensif ait pu se trouver : tour, point d’appui, petite redoute, etc. et que cet élément soit la forteresse principale, largement documentée, ou au contraire, quelques vestiges de surveillance et de défense de la partie sud du village.

La première référence à une maison-tour défensive remonte à 1280, avec García Periz de Vergara comme responsable.

Il s’agissait de constructions en bois avec un fossé, des palissades, des ponts et des fenêtres coulissantes pour les arbalétriers. Au fil du temps, le bois a été remplacé par la pierre.

Il est également vrai que la forme du « redondel » ou carré rond fait avec des pierres de taille bien travaillées en pierre vous fait imaginer que c’est là que se trouvait autrefois la Tour, si bien connue et si importante pour le Lekunberri médiéval.

On sait que dans ce même espace, au début du XXe siècle, un terrain de cricket a été aménagé par un touriste catalan venu dans notre ville à la recherche d’un remède contre la tuberculose, et c’est ici qu’il a été guéri. En remerciement de sa guérison, il a doté Lekunberri, au début du siècle, d’un terrain de cricket, un jeu qui n’était pas du tout courant dans la région, et qui a été pratiqué en été et lorsque le temps le permettait pendant plusieurs années, tant par les nombreux touristes qui venaient dans la ville que par les résidents locaux.

Vous pouvez également imaginer les vues que les habitants avaient d’ici sur le train de Plazaola depuis ses débuts jusqu’à sa disparition au milieu du XXe siècle en raison des inondations. Voir le train passer lentement, laissant une traînée de vapeur partout où il passait et son bruit qui brisait le merveilleux et paisible silence de notre village devait être magnifique.

Ce n’est pas en vain que le rocher a été un lieu très apprécié auquel sont montées pratiquement toutes les générations de la ville, depuis les colons qui se sont réfugiés en temps de guerre, jusqu’aux joueurs de l’impossible cricket, ou les amis des activités « interdites », les familles pour fêter les pique-niques, les déjeuners, les dîners, les barbecues, les couples d’amoureux, les cueilleurs de champignons, les cueilleurs de prunes, les cueilleurs de mûres… Et c’est pourquoi aujourd’hui la couverture est phénoménale.