7. Hotel Ayestarán

AYESTARAN HOTELA

Ayestarán hotela ostatua eta gurdi-geralekua izan zen Lekunberriko errepide edo errege-bide berriaren erdian, XX. mendearen hasieran, gurdiek autoei, autobusei eta trenari bidea eman zietenean.

Jacinto Ayestaránek, sortzaileak, eta Jesusa Garrok, bere emazteak, ikusi zuten Lekunberri garaia hartan turismorako ostatuak eta etxeak zituen herria zela eta, zalantzarik gabe, erreferentziazko herria izango zela.

“Felices años 20” ospetsuak dira, Donostia ingurua erreferente turistikoa da batez ere nobleziarentzat eta, ondorioz, jende askok iparraldea aukeratuko du uda pasatzeko. Lekunberri Donostiatik oso gertu dagoenez etekina aterako dio egoera horri, eta familia asko herri honetara etorriko dira oporrak pasatzera.

Garaia hartan, Lekunberrin bazeuden jada biztanleriak, berez, zuen mugimendu naturalerako hainbat biribilgune eta ostatu, Erdi Arotik merkatariak igarotzen ikustera ohitua zegoen herria. Baina urte horietan jasandako hedapenarekin, Ayestaran familiak hotel erraldoi bat eraikitzea erabaki zuen: 1912an ireki zen.  “udarako” hotela bezala egin zen ezaguna eta 20 logela zituen. Iruñea, Donostia eta Frantziako mugaren arteko erdibidean zegoen. Kokaleku ona zela eta, hotelaren joan-etorria urtez- urte handitu egin zen; horren ondorioz, 1918an, jabeek eraikina handitzea erabaki zuten, hirugarren solairu bat eta hegal berri bat gehituz, eta hotela 60 logela izatera iritsi zen.

Plazaolako trenaren etorrerak ere eragin handia izan zuen Ayestarán Garro senar-emazteek euren negozioa zabaltzeko eta beren hotel handia sortzearen alde egiteko hartu zuten erabakian.

Trena iritsi baino lehen, Jacintok inguruko diligentzia zerbitzua zuen, Azpirotzetik Tolosara zihoazela. Trena martxan jarri zenean, hotelak gurdi zerbitzua zuen udatiarrentzat, haiekin ekarritako maletak eta bestelako gauzak hotelera hurbiltzeko. Garaia hartan ohitura zen bi edo hiru hilabete pasatzera etortzea, beren zerbitzu guztiarekin. Valentziatik, Bilbotik, Bartzelonatik, Sevillatik etortzen ziren, modan zegoelako uda Donostian edo handik gertu igarotzea, kasu honetan Lekunberrin,  leku ederra, menditsua eta lasaia. Klimarekin, paisaiarekin eta parerik ez zuen janariarekin gozatzen bizpahiru hilabete pasatzeko asmoarekin zetozen.

Izan ere, negozioaren oparotasuna dela eta, 30eko hamarkadan neguko hotel bat eraikitzea erabaki zuten, ordura arte hoteleko lehen ostatua egon zen errepidearen aldean, hain zuzen ere, 1912ko eraikin handiaren aurrean.

Victor Eusak 1932an eraikitako eraikina. Bera izan zen familia hotel txikia egitera animatu zuena, neguan hara joateko eta udako eraikin osoa berotzeko hainbeste arazo ez izateko.

Arkitekto nafar handiak estilo erregionalista bat erabili zuen eraikin honetan, Oquiñena familiarentzako egin behar zuen etxerako pentsatua zuena, baina azkenerako eraiki ez zuena. Lekunberriko hotelerako materialak harria, adreilua eta herri arkitekturaren adibide kultuenetatik hartutako egiturak ziren. Bere dorre liraina aipatu beharrekoa da, eraikinari garrantzia ematen diona. Barruko aldean ere, dekorazioak, herri arkitekturaren adibideak jarraituko ditu.

Victor Eusak Ayestarán hotelaren birmoldaketan laguntzen jarraitu zuen, 1950ean udako eraikina handitzea proposatu baitzuen, hegal bat gehituz eta atari eta jantokiak handituz.

Hasieratik, bisitariak izan dira hotelaren indargunea, eta haiek gogo handiz gogoratzen dituzte Lekunberrin eta inguruan sortutako lagunak. Hotela Bigarren Mundu Gerraren eta Espainiako Gerra Zibilaren lekuko ere izan da; garaia horietan, hainbat talde eta sentsibilitate politikotako kideek ostatu hartu zuten bertan.

Kulturari dagokionez, hotela nazioarteko artistentzako aterpea izan da, Ernest Hemingway edo Orson Welles kasu; azken hau Lekunberrin hartu zuen ostatu bere Chimes at Midnight film klasikoa filmatzen ari zela. Pertsonaia historiko handiak ere egon ziren; hala nola, Niceto Alcala Zamora, Belgikako Fabiola eta Gil Robles.

Eta beste gauza bitxienetako bat hotel handian ostatu hartu duten filmaketa langileen kopurua da, bai herrian grabatutako filmetako pertsonena (Zalacaín el aventurero, La buena nueva, Diez fusiles esperan), bai inguruetan grabatutako filmetako pertsonalena (Visionarios, Akelarre).

Ehun urte askorako ematen dute.

 

HOTEL AYESTARÁN

El hotel Ayestarán nace como posada y parada de carretas en el centro de la nueva carretera o camino real de Lekunberri a principios del siglo XX, cuando las carretas darán paso a los coches y autobuses y al tren.

El fundador,  Jacinto Ayestarán y su mujer Jesusa Garro vieron que Lekunberri era un pueblo dotado ya en su momento de fondas y casas para el turismo y que sin duda, iba a ser una población referente dentro de la época. 

Son los famosos  llamados “felices años 20”, la zona de Donostia es un referente turístico sobre todo para la nobleza y eso hará que muchísima gente elija el norte para pasar el verano. De toda esa marea de gente se beneficiará directamente Lekunberri, población situada muy cerca de San Sebastián, a la que acudirán muchísimas familias enteras a pasar sus vacaciones.

En ese momento ya existían en Lekunberri varias fondas , posada y alojamientos para el movimiento natural que tenía de por sí la población, acostumbrada al paso de gentes , mercaderes… desde la Edad Media, pero con el boom, la familia Ayestarán se lanza a construir un enorme hotel que ya comenzará a funcionar en 1912. Este se conocerá como  Hotel “de verano” y  tenía 20 habitaciones. La buena ubicación a medio camino entre Pamplona, San Sebastián y la frontera francesa, hizo que la afluencia al hotel aumentase año a año, por lo que en 1918, los propietarios decidieron ampliar el edificio incorporándole un tercer piso y una nueva ala, con lo que el hotel llegó a disponer de 60 habitaciones.

La llegada del tren Plaza ola también influyó y mucho en la decisión del matrimonio Ayestarán Garro de ampliar su negocio y apostar por la fundación de su gran hotel.

Antes de que llegara el Plaza ola, Jacinto tenía el servicio de diligencias de la zona. Que  iban por Azpirotz a Tolosa. Cuando se puso en marcha el tren, el hotel contaba con un servicio de  carro en el que acercaba a los veraneantes y su equipaje. Entonces venían para pasar dos e incluso tres meses, con todo su servicio como viajaban entonces. Venían desde Valencia, Bilbao, Barcelona, Sevilla, porque estaba de moda veranear en Donostia o cerca, en este caso en el pintoresco y hermoso y montañoso y tranquilo, Lekunberri. Venían con la intención de pasar de dos a tres meses disfrutando del clima, del paisaje y de la comida sin igual.

De hecho, y dada la prosperidad del negocio, en los años 30 deciden construir un hotel de invierno en el lado de la carretera donde hasta entonces había estado la primera posada o fonda del Hotel, justo en frente del gran edificio de 1912. 

Edificio construido en 1932 por Víctor Eusa, quien animó a la familia a hacerlo para así en invierno trasladarse ahí y no tener tanto problema de tener que calentar todo el edificio de verano. 

El gran arquitecto navarro utilizó en este edificio un estilo regionalista que ya había iniciado en su proyecto para la familia Oquiñena, casa que no construyó. Los materiales  para el Hotel de Lekunberri  eran la piedra, ladrillo y estructuras tomadas de los ejemplos más cultos de la arquitectura popular. Destaca su esbelta torre que viste y da importancia al edificio. En el interior la decoración también seguirá ejemplos de la arquitectura popular. 

Víctor Eusa siguió colaborando en la remodelación del Hotel Ayestarán, puesto que en 1950 todavía propuso una ampliación más en el edificio de verano, añadiéndole un ala y ampliando porches y comedores.

Desde sus orígenes, los visitantes han sido el punto fuerte del hotel y ellos recuerdan con gran entusiasmo las amistades forjadas tanto en el espacio como alrededor de Lekunberri. El hotel también ha sido testigo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española, etapas durante las cuales miembros de diferentes bandos y sensibilidades políticas tomaron hospedaje en el lugar.

En lo cultural el hotel ha sido refugio para artistas internacionales como Ernest Hemingway o Orson Welles, este último se hospedó en Lekunberri mientras rodaba su película clásica Chimes at Midnight y grandes personajes históricos como Niceto Alcalá Zamora, Fabiola de Bélgica, Gil Robles…

Y otro de las cosas más curiosas es la cantidad de personal de rodaje que se han alojado en el gran hotel, tanto personal de películas rodadas en la localidad ( Zalacaín el aventurero, La buena nueva, Diez fusiles esperan… ) como de personal de películas rodadas en los alrededores ( Visionarios, Akelarre…).

Cien años dan para mucho…. 

HOTEL AYESTARÁN

The Hotel Ayestaran began as an inn and carriage stop at the centre of the new road or royal way of Lekunberri at the beginning of the 20th Century, when the horse and carriage would later give way to buses and to the train.

The founder, Jacinto Ayestarán and his wife Jesusa Garro saw that Lekunberri was a town already blessed with inns and holiday houses and that without a doubt, it would be a town of reference for its time.

It was the famous ‘roaring twenties’ and the area around Donostia – San Sebastianis the go-to place above all for the nobility and that made many people choose the north to spend their Summer. That tide of people would directly benefit Lekunberri, a town very near San Sebastian, to which many entire families would go to holiday.

At that time there were many hostels and much lodging already in existence, for the natural comings and goings that the town already had – accustomed as it was to the passing of travellers and merchants – since the Middle Ages. But with the boom, the Ayestaran Family took a risk on building a large hotel that would open in 1912. This would be known as the Summer Hotel and it had 20 rooms. It was an excellent location, half-way between Pamplona both San Sebastian and the french border, so the hotel grew in affluence year by year, and by 1918, the owners decided to extend the building, adding a third food and a new wing, which then gave the hotel 60 rooms.

The arrival of the Plazaola railway station also influenced the Ayestaráns to extend their business and to bet on setting up their great hotel.

Even before the arrival of the Plazola train, Jacinto ran a transport service for the area, which went via Azpirotz to Tolosa. When the railway arrived in the town, the hotel had a carriage service to fetch the holiday makers and their luggage. At that time people came to spend two or even three months, with all their servants as was typical for travel then. They came from Valencia, Bilbao, Barcelona, Seville, because it was in fashion to Summer in San Sebastian or nearby, in this case, in the beautiful, picturesque, calm and mountainous town of Lekunberri. They came intending to spend two or three months, to enjoy the climate, the countryside and unequaled cuisine.

Indeed given the prosperity of the business, in the thirties, they decided to build a second, winter hotel on the other side of the road, where until then an older inn had originally been located, just opposite the 1912 building.

A building was constructed in 1932 by Victor Eusa, who encouraged the family to build and to move over in winter , in order not to have to heat the larger Summer building on the other side of the road.

The great Navarran architect employed a regionalist style in the winter building, which he had already begun using in his project for the Oquiñena family, a house which was never built. The materials for the Lekunberri Hotel were stone, brick and structures taken from the most cultured popular architecture of the time. The handsome tower stands out and lends importance to the building. The interior decoration also follows the popular architectural style of the time.

Victor Eusa continued collaborating in the remodelling of the Hotel Ayestaran, given that in 1950 he proposed one more extension to the Summer building, adding a wing and extending the porches and dining areas.

From the very beginning, the visitors have been the strong point of the hotel and they remember with great enthusiasm the friendships forged within the hotel and around Lekunberri. The hotel was also witness to the Second World War and the Spanish Civil War, periods at which members of different bands and political sensibilities lodged at the hotel.

In terms of culture the hotel has been a refuge for international artists such as Ernest Hemmingway or Orson Welles who stayed in Lekunberri while filming his classic Chimes at Midnight, and great historic characters such as Niceto Alcalá Zamora, Fabiola of Belgium, Gil Robles…

And another most curious thing is the number of film crews that have stayed at the great hotel, both crew for films staying on location: (Zalacaín el aventurero, La buena nueva, Diez fusiles esperan..) and for crews for films made nearby (Visionarios, Akelarre…)

In a hundred years there is time for plenty.

HÔTEL AYESTARÁN L’hôtel Ayestarán a été fondé en tant qu’auberge et arrêt de bord de route au centre de la nouvelle route ou chemin royal de Lekunberri au début du XXe siècle, lorsque les charrettes ont cédé la place aux voitures, aux bus et au train.

Le fondateur, Jacinto Ayestarán et son épouse Jesusa Garro ont vu que Lekunberri était un village déjà équipé d’auberges et de maisons pour le tourisme et qu’il allait sans doute devenir une ville de référence à l’époque.

Il s’agissant des fameuses « années 20 heureuses », la région de Donostia était un point de référence touristique, surtout pour la noblesse, et cela signifiait que beaucoup de gens choisissaient le nord pour passer l’été. Lekunberri, une ville située tout près de Saint-Sébastien, a été la bénéficiaire directe de cet afflux de population, et de nombreuses familles entières sont venues y passer leurs vacances.

À cette époque, Lekunberri comptait déjà plusieurs auberges et logements pour le mouvement naturel de la population, habituée depuis le Moyen Âge au passage des gens, des marchands… mais avec le boom, la famille Ayestarán entreprend de construire un immense hôtel qui commencera à fonctionner en 1912. Cet hôtel était connu sous le nom d’hôtel « d’été » et comptait 20 chambres. Grâce à son bon emplacement, à mi-chemin entre Pampelune, Saint-Sébastien et la frontière française, le nombre de visiteurs de l’hôtel augmente d’année en année, si bien qu’en 1918, les propriétaires décident d’agrandir le bâtiment en ajoutant un troisième étage et une nouvelle aile, portant l’hôtel à 60 chambres.

L’arrivée du train Plaza ola a également eu une grande influence sur la décision du couple Ayestarán Garro de développer son activité et d’établir son grand hôtel.

Avant l’arrivée de la Plaza ola, Jacinto dirigeait le service local de diligence. Qui allait à Tolosa en passant par Azpirotz. Lorsque le train a été mis en service, l’hôtel avait un service de portage qui amenait les vacanciers et leurs bagages à l’hôtel. À cette époque, ils venaient passer deux, voire trois mois, avec tous leurs bagages, comme ils voyageaient à cette époque.

Ils venaient de Valence, Bilbao, Barcelone, Séville, car passer l’été à Donostia ou dans les environs étant à la mode, en l’occurrence dans la pittoresque, belle, montagneuse et paisible ville de Lekunberri. Ils venaient avec l’intention de passer deux à trois mois à profiter du climat, des paysages et d’une nourriture incomparable.

D’ailleurs, et compte tenu de la prospérité de l’entreprise, dans les années 1930, ils ont décidé de construire un hôtel d’hiver sur le côté de la route où se trouvait jusqu’alors la première auberge ou l’auberge de l’Hôtel, juste en face du grand bâtiment de 1912.

Le bâtiment a été construit en 1932 par Víctor Eusa, qui a encouragé la famille à le faire pour qu’elle puisse s’y installer en hiver et ne pas avoir le problème de devoir chauffer tout le bâtiment en été.

Le grand architecte navarrais a utilisé dans ce bâtiment un style régionaliste qu’il avait déjà amorcé dans son projet pour la famille Oquiñena, une maison qu’il n’a pas construite. Les matériaux utilisés pour l’Hôtel de Lekunberri étaient la pierre, la brique et des structures tirées des exemples les plus cultivés de l’architecture populaire. Il se distingue par sa tour élancée, qui habille et donne de l’importance au bâtiment. À l’intérieur, la décoration suit également des exemples d’architecture populaire.

Víctor Eusa a continué à collaborer à la rénovation de l’hôtel Ayestarán, puisqu’en 1950, il a proposé une nouvelle extension du bâtiment d’été, en ajoutant une aile et en agrandissant les porches et les salles à manger.

Depuis ses origines, les visiteurs sont le point fort de l’hôtel et ils se souviennent avec beaucoup d’enthousiasme des amitiés nouées dans la région et autour

de Lekunberri. L’hôtel a également été témoin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre civile espagnole, des périodes au cours desquelles des membres de différents camps et sensibilités politiques ont élu domicile ici.

Sur le plan culturel, l’hôtel a été le refuge d’artistes internationaux tels qu’Ernest Hemingway et Orson Welles, ce dernier ayant séjourné au Lekunberri pour le tournage de son film classique Chimes at Midnight, et de grands personnages historiques tels que Niceto Alcalá Zamora, Fabiola de Bélgica, Gil Robles…

Et une autre des choses les plus curieuses est le nombre d’équipes de tournage qui ont séjourné dans le grand hôtel, aussi bien des équipes de tournage de films tournés dans la ville (Zalacaín el aventurero, La buena nueva, Diez fusiles esperan…) que des équipes de tournage de films tournés dans les environs (Visionarios, Akelarre…).

Cent ans, ce n’est pas rien…