1. Plazaola

PLAZAOLAKO TRENAREN GELTOKIA

Plazaola trenaren geltoki zaharrean gaude, Iruñea eta Donostia lotzen zituen geltokian. Birgaitu ondoren, 1998an inauguratu zen eta gaur egun Plazaola Partzuergo Turistikoaren eta Lekunberriko Turismo Bulegoaren egoitza da.

Bi eraikin ditu: handia, gaur egun turismo-bulegoa dagoena, inguruari buruz informatzeko eta aukera turistiko, kultural eta gastronomikoak ezagutzeko aukera ematen diguna; eta bigarren eraikina, biltegi zaharra, non gaur egun Kantina dagoen, askotariko gastronomia-, musika- eta kultura-ekitaldiak eskaintzen dituena.

Geltoki zaharra:

Ibilbidearen 36,6. kilometroan kokatua, geltoki honetan, eraikinaren diseinua errepikatzen zen, horrez gain, nasa estaltzen zuen markesina bat ere bazen. Kantina bat jarri zen bagajeen sailean, eta sal- mahaiak bi helburuetarako balio zuen. Biltegirako beste eraikin bat zuen. Beste nasa bat zegoen bi trenbideen artean.

Geltokia Iruñetik Plazaolara, Andoainera eta Lasartera zihoan trenbidearen oinean zegoen.  Trenbide estua zen, Iruñea eta Donostia (Gipuzkoa) lotzen zituena, Euskal Autonomia Erkidegoan (Espainia). Plazaola eta Tren Txiki izenez ezaguna, meatze-trenbide gisa jaio zen, Plazaola eta Andoain inguruko burdin-meategien artean, eta Pasaiako porturantz eramaten zituzten kargak, Leizaran ibaiaren harana zeharkatuz. Sociedad Minera Guipuzcoana elkarteko kidea izan zen.

Konpainia XX. mendearen hasieran hasi zen eraikitzen eta bidaiarientzako zerbitzua zabaldu zuen. 1953ko uholdean kalte larriak jasan ondoren, ez zuen berriro zerbitzurik eman. 1958ko irailean bidea eraisteko baimena eman zen eta bertan behera geratu zen.

1989an, Lekunberriko Udalak bideragarritasun-azterketa bat onartu eta egin zuen, trenbide zaharraren bidea berreskuratzeko eta natur bidea bihurtzeko. 1991n Nafarroako Gobernuko Industria, Merkataritza eta Turismo Departamentuak, Plazaolako trenbide zaharraren trazadura onura publikokoa eta interes sozialekoa zela adierazi zuen, eta bi urte geroago Lekunberritik Nafarroak Gipuzkoarekin duen mugarainoko zatia berreskuratzeko proiektua egin zen; bai eta Lekunberri, Leitza eta Plazaolako geltokiak berreskuratzeko proiektua ere.

Plazaolaren hastapenetan, lineak merkantzien garraioa baino ez zuen aurreikusten, mineralena bereziki. Laster gehitu zitzaion merkantzia-zerbitzuari bidaiarien garraioa eta paketeria, eta horretarako beharrezko material mugikorra erosi zen. Baimen egokiaren ondoren, 1904ko irailaren 5ean, konpainiak bi ardatzeko lau auto erosi zituen, bi sailetan banatzen zirenak: bat bidaiarientzako bigarren mailako 18 plazakoa eta beste pakete furgoi bat eta tren buruaren departamendua. Autoak A-4 izenez ezagutu ziren, eta Mariano de Corral Bilboko enpresak eraiki zituen, minerala kargatzeko bagoiak aurretik eraiki zituenak.

GELTOKIA ETA LEKUNBERRI

Pentsa dezakegu zenbat bidaiari gelditu ziren Lekunberrin trenak funtzionatu zuen 50 urte horietan, eta zenbat bidaiari zihoazen hemendik Iruñera edo Donostiara.

Beraz, geltokia kanpotarren eta auzotarren arteko topaleku bat zen; izan ere, trena iristea Lekunberriko biztanleen entretenimendurik handienetako bat zen, mota eta gizarte-maila guztietako pertsonaiak ikusten baitzituzten geltoki horretan. Beraz, ziurrenik, behin baino gehiagotan, familia osoak etorri ziren, beren baule eta barikuluekin, uda osoa mende hasieratik herrian sortutako hotel-establezimenduetan, ostatuetan eta pisuetan pasatzeko prest zeudenak. 

Gaur egun, elkartzeko, paseatzeko eta gure ingurune zoragarriaz gozatzeko leku ere bihurtu da jardueraz beteriko geltoki batean, natur bide handiari hasiera ematen dion espazio batean.

Plazaola Partzuergo Turistikoa, esteka:

https://www.plazaola.org/eu/plazaola/consorcio

ESTACIÓN DEL PLAZAOLA 

Nos encontramos en  la antigua estación del tren Plazaola, que conectaba Pamplona con Donostia-San Sebastián. Una vez rehabilitada, se inauguró en 1998 y hoy en día es la sede del Consorcio Turístico Plazaola y de la Oficina de Turismo de Lekunberri.

Consta de dos edificios, el grande donde hoy en día encontramos  la oficina de turismo , que nos da la oportunidad de informarnos sobre la zona y conocer sus posibilidades tanto turísticas como culturales y gastronómicas, y el segundo edificio , el antiguo almacén , donde hoy en día está la Kantina que ofrece una gran variedad gastronómica y  de eventos musicales y culturales. 

Antigua Estación: 

Situada en el  km 36,6 del recorrido, en esta estación se repetía el diseño del edificio, pero tenía además una marquesina que cubría el andén. Se instaló una cantina en el departamento de equipajes, cuyo mostrador servía para ambas finalidades. Disponía de otro edificio para almacén. Tenía un segundo andén entre las dos vías.

La estación se encontraba a los pies de la vía del Ferrocarril que viajaba de  Pamplona a Plazaola, Andoain y Lasarte fue una línea férrea de vía estrecha que unía la capital navarraPamplona, con la guipuzcoanaSan Sebastián, en el País VascoEspaña. Conocido popularmente como El Plazaola y Tren Txiki, nació como un ferrocarril minero entre las minas de hierro existentes en el paraje de Plazaola y Andoain, donde eran trasbordados rumbo al puerto de Pasajes, recorriendo el valle del río Leizaran de que cogió el nombre. Perteneció a la Sociedad Minera Guipuzcoana.

La compañía  comenzó a construir a principios del siglo XX y amplió su servicio a pasajeros. Tras sufrir graves daños en la riada de 1953 no volvió a dar servicio. En septiembre de 1958 se autorizó el desmantelamiento de la vía y quedó abandonado. 

En 1989 el ayuntamiento de Lekunberri aprueba y realiza un estudio de viabilidad para la recuperación del trazado del antiguo ferrocarril y convertirlo en una vía verde. En 1991 el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de Navarra declara de utilidad pública y de interés social el trazado del antiguo ferrocarril del Plazaola y dos años después se realiza el proyecto de recuperación del tramo desde Lekunberri hasta el límite de Navarra con Guipúzcoa así como la recuperación de las estaciones de Lekunberri, Leitza y Plazaola.

En los inicios del Plazaola la línea solo contemplaba el transporte mercancías, en particular de mineral. Pronto se añadió al servicio de mercancías el del transporte de pasajeros y paquetería para lo que se adquirió el material móvil necesario. Tras la autorización pertinente, el 5 de septiembre de 1904, la compañía adquirió cuatro coches de dos ejes que se dividían en dos departamentos, uno de 18 plazas de segunda clase para pasajeros y otro furgón de paquetería y departamento del jefe de tren. Los coches fueron conocidos como A-4 y fueron construidos por la empresa bilbaína Mariano de Corral, quien también había construido los vagones de carga de mineral anteriormente. 

LA ESTACIÓN Y LEKUNBERRI

Podemos imaginarnos la cantidad de viajeros que pararon en Lekunberri a lo largo de esos 50 años que el tren funcionó y también la cantidad de viajeros que desde aquí viajaban a Pamplona o a San Sebastián.

Así que la estación era un espacio de encuentro entre foráneos y vecinos, de hecho, la llegada del tren suponía uno de los mayores entretenimientos de los habitantes de Lekunberri, que veían cómo bajaban en esta estación personajes de todo tipo y clase social, así pues seguramente disfrutaron en más de una ocasión de la llegada de familias enteras con sus baules y bártulos dispuestas a pasar todo el verano en los establecimientos hoteleros, pensiones y pisos que ya a principios de siglo existían en Lekunberri. 

Hoy en día también se ha convertido en un lugar de encuentro, de paseo, de disfrutar de nuestro maravilloso entorno en una estación llena de actividad , un espacio que da inicio a la gran vía verde. 

Enlace al consorcio plazaola:

https://www.plazaola.org/es/plazaola/consorcio/

PLAZAOLA STATION
Here we are at the old Plazaola train station, which connected Pamplona with Donostia-San Sebastian. Once rehabilitated, it was reopened in 1998 and is now the headquarters of the Plazaola Tourist Consortium and the Lekunberri Tourist Office.

It consists of two buildings, the big one where today we find the tourist office, which gives us the opportunity to get information about the area and to know its tourist, cultural and gastronomic possibilities, and the second building, the old warehouse, where today there is the Kantina that offers a great gastronomic variety and musical and cultural events.

The Old Station:

Located at km 36.6 on the route, the design of the building was repeated in other stations, but the Lekunberri station also had a canopy that covered the platform. A canteen was installed in the luggage department, the counter of which served both purposes. It had another building for storage. It had a second platform between the two tracks.
The station was located at the foot of the railroad track that went from Pamplona to Plazaola, and on to Andoain and Lasarte. It was a narrow-gauge railroad line that connected the capital of Navarre, Pamplona, with the capital of Gipuzkoa, San Sebastian, in the Basque Country, Spain. Popularly known as El Plazaola or Tren Txiki (Little Train), it was born as a mining railroad from the then existent iron mines on the Plazaola railway route, going via Andoain, crossing the valley of the river Leizaran from which the valley gets its name. The railway belonged to the Sociedad Minera Guipuzcoana.

The company began to build the railway at the beginning of the 20th century and extended its service to passengers. After suffering serious damage in the 1953 flood, it did not return to service. In September 1958, the dismantling of the route was authorized and it was abandoned.

In 1989 the town council of Lekunberri approved and carried out a feasibility study to recover the route of the old railroad and turn it into a green route. In 1991, the Department of Industry, Commerce and Tourism of the Government of Navarre declared the route of the old Plazaola railroad to be of public interest and two years later, the project for the recovery of the section from Lekunberri to the border of Navarre with Guipúzcoa was carried out, as well as the recovery of the Lekunberri, Leitza and Plazaola stations.

At the beginning of Plazaola the line was exclusively for the transport of goods, particularly ore. Soon, passenger and parcel transport were added to the freight service, for which the necessary rolling stock was acquired. After authorisation was granted on 5 September 1904, the company acquired four two-axle carriages which were divided into two departments, one with 18 second class seats for passengers and the other a parcel van and the trainmaster’s department. The cars were known as A-4 and were built by the Bilbao company Mariano de Corral, which had also built the ore loading wagons previously.

THE STATION AND LEKUNBERRI

We can imagine the number of travellers who stopped at Lekunberri during those 50 years that the train line was in service and also the number of travellers who travelled from here to Pamplona or San Sebastian.
So the station was a meeting place for foreigners and locals, in fact, the arrival of the train was one of the greatest entertainments for the inhabitants of Lekunberri, who saw how

people of all kinds and social classes got off at this station, so they surely enjoyed on more than one occasion the arrival of whole families with their trunks and belongings, ready to spend the whole summer in the hotels, pensions and apartments that already existed in Lekunberri at the beginning of the century.

Today it has also become a meeting point, a place to stroll, to enjoy our wonderful surroundings in a station full of activity, a space that gives rise to the great greenway.

Link to plazaola consortium https://www.plazaola.org/es/plazaola/consorcio

GARE DE PLAZAOLA

Nous sommes situés dans l’ancienne gare de Plazaola, qui reliait Pampelune à Donostia-Saint-Sébastien. Une fois rénovée, elle a été inaugurée en 1998 et est désormais le siège du Consortium touristique Plazaola et de l’Office du tourisme de Lekunberri.

Elle se compose de deux bâtiments, le grand où se trouve aujourd’hui l’office du tourisme, qui nous permet de connaître la région et ses possibilités touristiques, culturelles et gastronomiques, et le second bâtiment, l’ancien entrepôt, où se trouve aujourd’hui la Kantina, qui propose une grande variété d’événements gastronomiques, musicaux et culturels.

Ancienne gare:

Située au km 36,6 de l’itinéraire, cette gare reprend le design du bâtiment, mais dispose également d’un auvent couvrant le quai. Une cantine a été installée dans la bagagerie, dont le comptoir servait aux deux usages. Il y avait également un autre bâtiment pour le stockage. Elle disposait d’une deuxième plate-forme entre les deux voies.

La gare était située au pied de la ligne de chemin de fer qui reliait Pampelune à Plazaola, Andoain et Lasarte, une ligne à voie étroite qui reliait la capitale navarraise, Pampelune, avec Saint-Sébastien, dans le Pays basque, en Espagne. Populairement connu sous le nom d’El Plazaola et de Tren Txiki, il s’agissait à l’origine d’un chemin de fer minier reliant les mines de fer de la région de Plazaola et d’Andoain, d’où elles étaient transférées vers le port de Pasaia, le long de la vallée de la rivière Leizaran, d’où il tire son nom. Elle appartenait à la Société minière de Guipuscoa.

La société a commencé à la construire au début du XXe siècle et a étendu son service aux passagers. Après avoir subi de graves dommages lors des inondations de 1953, elle n’est plus en service. En septembre 1958, le démantèlement de la voie est autorisé et elle est abandonnée.

En 1989, la mairie de Lekunberri a approuvé et réalisé une étude de faisabilité pour la récupération de l’ancienne ligne ferroviaire et sa transformation en voie verte. En 1991, le Département de l’industrie, du commerce et du tourisme du gouvernement de Navarre a déclaré le tracé de l’ancien chemin de fer de Plazaola d’utilité publique et d’intérêt social. Deux ans plus tard, le projet de restauration du tronçon allant de Lekunberri à la frontière entre la Navarre et le Guipuscoa a été réalisé, ainsi que la restauration des gares de Lekunberri, Leitza et Plazaola.

Au début du Plazaola, la ligne n’assurait que le transport de marchandises, notamment de minerai. Le service de transport de passagers et de colis s’est rapidement ajouté au service de transport de marchandises, pour lequel le matériel roulant nécessaire a été acquis. Après l’autorisation correspondante, le 5 septembre 1904, la société a acquis quatre wagons à deux essieux qui ont été divisés en deux départements, l’un de 18 sièges de deuxième classe pour les passagers et l’autre pour les colis et la section du chef de train. Ces wagons, connus sous le nom de A-4, ont été construits par la société Mariano de Corral de Bilbao, qui avait également construit les wagons de transport de minerai auparavant.

LA GARE ET LEKUNBERRI

Nous pouvons imaginer le nombre de passagers qui se sont arrêtés à Lekunberri au cours des 50 années d’exploitation du train, ainsi que le nombre de passagers qui se sont rendus d’ici à Pampelune ou à Saint-Sébastien.

La gare était donc un lieu de rencontre pour les étrangers comme pour les locaux. En effet, l’arrivée du train était l’un des plus grands divertissements pour les habitants de Lekunberri, qui voyaient des gens de tous horizons descendre à la gare. Ils ont donc probablement apprécié plus d’une fois l’arrivée de familles entières avec leurs malles et leurs affaires, prêtes à passer tout l’été dans les hôtels, pensions et appartements qui existaient à Lekunberri au début du siècle.

Aujourd’hui, c’est également devenu un lieu de rencontre, un endroit où se promener, où profiter de notre merveilleux environnement en cette saison pleine d’activités, un espace qui marque le début de la grande voie verte.

Lien vers le consortium plazaola