6. Alkatenea

ALKATENEA

Lekunberrin baserriak lautadan banatuta daude, parrokiaren inguruan. Baserriaren tipologia ia herriko etxe guztietan errepikatzen da, salbuespen batzuekin.

Alde Zaharrean dago, elizaren aurrean, Alkatenea izeneko etxezarra edo alkatearen etxea.

Hiru solairu eta bi isurkiko teilatua dituen harrizko eraikuntza da…

Lekunberriko baserrietan hainbat ezaugarri komun daude; beraz, Alkatenea etxeak dituenak azalduz, herriko baserri handi asko deskriba daitezke.

Faktore komun garrantzitsuenetako bat etxearen izena da. Nafarroako iparraldean, etxe baten garrantzia funtsezkoa da Erdi Aroaz geroztik; izan ere, etxeko biztanleak ezagunagoak ziren etxearen izenagatik haien abizenagatik baino: kasu honetan adibidez, Ojer de Aguinaga Ojer de Alkatenea zen.

Etxe honen izena bertan bizi denaren, alkatearen edo jaunaren lanbideari dagokio, ondare eta eraikuntza aldetik garrantzi handiko etxea dela ondorioztatu daiteke, beraz. Etxe hau bezala, alde zaharrean dauden herriko gainontzeko eraikinek euren izenak mantentzen dituzte: Zestonea, Barbonea, Donjuanea.

Eraikuntzarako material noblearen erabilerari dagokionez, alde zaharreko etxe guztiei itxura noblea eta eraikuntza handiko itxura ematen dieten aurreko aldeen alboak eta erdialdea markoztatzen dituzten harlandu handiak erabiltzen dira. Harlanduen artean material irregularreko harria jartzen da, bere garaian kare eta pintura zuriz estaltzen zena. Gaur egun, harri hori ere agerian uzten da.

Alkatenea etxeak bi aurreko alde garrantzitsu ditu: elizara jotzen duena bat, elizaren garaikidea dena, eta oraindik ere baditu gotikoan ohikoak diren elementuak: sarrerako arku zorrotza eta arku konopiala duten leiho txikiak. Lehen pisuan, Erdi Aroko armarria dago, herriko jaun edo alkatea nabarmentzen duena. Bi basurde ditu. Herriko gainontzeko armarriak, hau ez bezalakoak dira, eta jada beste garai batekoak izango lirateke: bailarako ia herri guztietan bezala, Erregeak, 1512. Urtean haranari emandako kaparetasun pribilegioa erakusten dute.

Beste aurreko aldea modernoagoa da eta luzituta dago, hormen izkinak eta baoen markoak izan ezik. Goiko solairuan, egurrezko balkoi luze bat dago. Beste bi balkoi bigarren pisuan daude. Beheko solairuan, sarrerako atea erdi-puntuko arku batez markoztatuta dago.

Bizimodua

Baserria ondo pentsatutako egitura bat zen, bertan bizi zen edo ziren familien bizitza eta jarduera ekonomikoa biltzen zituen.

Behe-solairuan azienda jartzen da (txerria, behia, ardia), etxekoentzako bazka izanen dena. Animaliek, aldi berean, etxebizitzako espazio ilunenean bizitzean ( beheko solairuan ia ez dago leihorik) etxebizitza berotuko dute.

Lehenengo solairuan etxebizitza dago, eta askotan 10 familia ezberdin ere bizi ziren elkarrekin. Normalean, etxea, bizilagun ezberdinei alokatzen zitzaien.

Goiko solairuan biztanleen janari-biltegia dago: belarra, lastoa, artoa, haragi gazitua, aireztatutako haragia.

Hiru solairuak elkarrekin bizi dira eta ezinbestekoak dira familiaren ekonomiaren funtzionamendu egokirako.

Eta gogoratu ALKATENEA eraikinari buruz emandako datuak herriko baserri guztientzat baliagarriak direla, baina bereziki zaharrenak direnentzat, Elizaren inguruan daudenentzat, hain zuzen: Donjuanea, Juanikonea, Maiartzenea, Galarrenea, Iresenea, Barbonea, Errementenea.

ALKATENEA  

Lekunberri distribuye los caseríos en llano agrupados en torno a la parroquia. La tipología del caserío se repite prácticamente en todas las casas de la localidad, con algunas excepciones

Situada en pleno Casco Antiguo, en frente de la Iglesia se alza el caserón denominado Alkatenea o la casa del Alcalde.

Se trata de  un edificio de piedra, con tres plantas y tejado a dos aguas…

En los caseríos de Lekunberri hay varios características comunes así que explicando las que tiene la casa Alkatenea, se pueden describir así a su vez muchos de los grandes caseríos de la localidad.

Uno de los factores comunes importantes es el nombre de la casa, en la zona Norte de navarra, la importancia de la pertenecía a una casa es fundamental desde la Edad Media, de hecho se conocía a los habitantes de la casa más por el nombre de la misma que por el apellido del morador: en este caso por ejemplo, Ojer de Aguinaga era Ojer de Alkatenea.

En este caso el nombre se refiere al oficio del morador, el alcalde o el Señor de la localidad, por lo que se deduce que es una casa de gran importancia tanto en lo patrimonial como en lo constructivo. Como esta casa, el resto de los edificios de la localidad que se encuentran en el casco antiguo mantienen sus nombres: Zestonea, Barbonea, Donjuanea…

En cuanto al uso del material noble para la construcción, se utiliza la piedra bien labrada en forma de grandes sillares que enmarcan los laterales y la parte central de la fachada que dan un aspecto noble y de gran construcción a todas las casas del casco antiguo. Entre sillares se coloca piedra de material irregular que en su momento se tapaba con cal y pintura blanca. Hoy en día también se deja esta piedra al descubierto. 

La casa Alkatenea tiene dos fachadas importantes la que está en frente de la iglesia que es coetánea al templo y todavía mantiene elementos típicos del gótico como son el arco de entrada apuntado  y las pequeñas ventanas con arco conopial. Destaca en el primer piso un escudo perteneciente al señor o alcalde de la localidad en la Edad Media y que consta de dos jabalíes. El resto de los escudos de la localidad son diferentes a este y serían ya de otra época posterior mostrando como casi todas las localidades del valle el privilegio de hidalguía que dona al valle el Rey en 1512.

La otra fachada, más moderna está enlucida, a excepción de las esquinas de los muros y los marcos de los vanos. En la planta superior hay un balcón corrido de madera. Otros dos balcones se sitúan en el segundo piso. En la planta baja, la puerta de entrada aparece enmarcada por un arco de medio punto.

MODO DE VIDA

El caserío era una estructura bien pensada que englobaba tanto la vida como la actividad económica de la familia o familias que lo habitaban.

En la planta baja se instala el ganado (cerdo, vaca, oveja) que servirá para alimento de los habitantes de la casa. Los animales a su vez al vivir en el espacio más oscuro de la vivienda (la planta baja apenas tiene ventanas) servirá para calentar la vivienda

En la primera planta se distribuye la vivienda, y en muchas ocasiones convivían hasta 10 familias diferentes. Normalmente la casa se alquilaba a diferentes moradores

En la planta alta se encuentra el almacén de comida de los moradores: hierba, paja, maíz, carne en salazón, carne aireada…

Las tres plantas conviven y son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía familiar

Y recordad que los datos dados para el edificio ALKATENEA se pueden aplicar a todos los caserones de la localidad, pero especialmente a los que rodean la Iglesia, los más antiguos : Donjuanea, Juanikonea, Maiartzenea, Galarrenea, Iresenea, Barbonea, Errementenea…. 

ALKATENEA

In Lekunberri the houses are distributed in the plain around the parish. The typology of the farmhouse is repeated in practically all the houses of the town, with some exceptions.

Located in the Old Town, in front of the Church stands the mansion called Alkatenea or the Mayor’s house.

It is a stone building, with three floors and a gabled roof.

In the houses of Lekunberri there are certain common characteristics, so in explaining those of the Alkatenea house we end up describing many of the other houses in the town

One of the important common factors is the name of the house. In the northern area of Navarre, the importance of the house was fundamental since the Middle Ages, in fact the inhabitants of the house were known more by the name of the house than by the surname of the inhabitant. In this case, for example, Ojer of Aguinaga was better known as Ojer of Alkatenea.

In this case the name of the house reflects the position of its inhabitant, the Mayor or the Lord of the town, from which it can be deduced that it is a house of great importance both in terms of heritage and construction. Like this house, the rest of the local buildings in the old town keep their names: Zestonea, Barbonea, Donjuanea…

As far as the building material is concerned, this house uses well-carved stone in the form of large ashlars that frame the sides and the central part of the façade, giving it a noble appearance and high quality of construction, as is the case with all the other houses in the old town. Among the most perfect ashlars, more irregular stone is placed, which at the time was covered with lime and white paint, but today is left uncovered.

The Alkatenea house has two important facades. The one in front of the church which is contemporaneous with the temple and still maintains typical Gothic elements such as the pointed entrance arch and the small windows with ogee arches. On the second floor there is a shield that belonged to the Lord or Mayor of the town in the Middle Ages, and consists of two wild boars. The rest of the coats of arms of the town are different from this one and would be from another later time evidence of the privilege of nobility granted to the town by the King in 1512 as it was to almost all the towns of the valley.

The other facade, more modern, is plastered, except for the corners of the walls and the frames of the openings. On the upper floor there is a continuous wooden balcony. Two other balconies are located on the second floor. On the first floor, the entrance door is framed by a semicircular arch.

WAY OF LIFE 

The farmhouse was a well thought out structure that encompassed both life and economic activity of the family or families that lived there.

On the first floor the livestock is kept (pig, cow, sheep), and would be used to feed the inhabitants of the house. The animals, occupying the darker space (the ground floor has hardly any windows), will serve to heat the house.

On the first floor the house is distributed in smaller spaces, and in many occasions up to 10 different families live there, usually as tenants.

The upper floor is the food storehouse for the inhabitants: grass, straw, corn, salted meat, aerated meat…

The three plants coexist and are essential for the proper functioning of the family economy.

And remember that the description given for this house can be applied to others in town, especially those surrounding the church, the oldest: Donjuanea, Juanikonea, Maiartzenea, Galarrenea, Iresenea, Barbonea, Errementenea…

ALKATENEA

Lekunberri distribue les fermes sur la plaine, regroupées autour de l’église paroissiale. La typologie de la ferme se retrouve dans pratiquement toutes les maisons de la ville, à quelques exceptions près.

Située au cœur de la vieille ville, en face de l’église, se trouve la ferme connue sous le nom d’Alkatenea ou la maison du maire.

Il s’agit d’un bâtiment en pierre de trois étages avec un toit à pignon…

Les fermes de Lekunberri ont plusieurs caractéristiques communes. Ainsi, en expliquant les caractéristiques de la maison Alkatenea, on peut décrire de cette manière un grand nombre des grandes fermes de la ville.

L’un des facteurs communs les plus importants est le nom de la maison. Dans la partie nord de la Navarre, l’importance de l’appartenance à une maison est fondamentale depuis le Moyen Âge, en fait les habitants de la maison étaient connus plus par le nom de la maison que par le nom de famille de l’habitant : dans ce cas, par exemple, Ojer de Aguinaga était Ojer de Alkatenea.

Dans ce cas, le nom fait référence à la fonction de l’habitant, le maire ou le seigneur de la ville, on peut donc en déduire qu’il s’agit d’une maison de grande importance tant sur le plan du patrimoine que de la construction. Comme cette maison, le reste des bâtiments locaux de la vieille ville conservent leur nom : Zestonea, Barbonea, Donjuanea…

Quant à l’utilisation de matériaux nobles pour la construction, la pierre bien taillée est utilisée sous forme de grandes pierres de taille qui encadrent les côtés et la partie centrale de la façade, donnant un aspect noble et bien construit à toutes les maisons de la vieille ville.

Une pierre irrégulière est placée entre les pierres de taille, qui était autrefois recouverte de chaux et de peinture blanche. Aujourd’hui, cette pierre est également laissée à découvert.

La maison Alkatenea présente deux façades importantes, celle qui se trouve devant l’église, qui est contemporaine du temple et qui conserve des éléments gothiques typiques tels que l’arc d’entrée pointu et les petites fenêtres avec des accolades. Au premier étage se trouve un blason appartenant au seigneur ou au maire de la ville au Moyen Âge, composé de deux sangliers. Les autres armoiries de la ville sont différentes de celle-ci et seraient d’une période plus tardive, montrant, comme presque toutes les villes de la vallée, le privilège de noblesse donné à la vallée par le roi en 1512.

L’autre façade, plus moderne, est enduite, à l’exception des angles des murs et des encadrements des embrasures. À l’étage supérieur, il y a un balcon continu en bois. Deux autres balcons sont situés au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée est encadrée par un arc en plein cintre.

Mode de vie

La ferme était une structure bien pensée qui englobait à la fois la vie et l’activité économique de la ou des familles qui y vivaient.

Le bétail (porcs, vaches, moutons) était gardé au rez-de-chaussée pour fournir de la nourriture aux habitants de la maison. Les animaux, qui vivaient dans la partie la plus sombre de la maison (le rez-de-chaussée n’a pratiquement pas de fenêtres), étaient à leur tour utilisés pour chauffer la maison.

Le premier étage était le lieu de vie, et à de nombreuses occasions, jusqu’à 10 familles différentes vivaient ensemble. Normalement, la maison était louée à différents résidents.

À l’étage supérieur se trouve la réserve de nourriture des habitants : herbe, paille, maïs, viande salée, viande séchée à l’air libre…

Les trois étages coexistent et sont essentiels au bon fonctionnement de l’économie familiale.

Et n’oubliez pas que les données fournies pour le bâtiment ALKATENEA peuvent être appliquées à toutes les maisons de la ville, mais surtout à celles qui entourent l’église, les plus anciennes : Donjuanea, Juanikonea, Maiartzenea, Galarrenea, Iresenea, Barbonea, Errementenea…