12. Convento de las Hermanas Clarisas

 

KLARATARREN KONGREGAZIOAREN KOMENTUA

1888an sortu zuten José M. Juanmartiñenak eta bere emazte Juana Josefa Noguerak, bere iloba Sor María Pilar de San Juan de la Cruzek eskatuta. Bere ilobak Lekunberrin komunitate eraberritu berri bat ezarri nahi zuen, pobrezia, zazpi mende lehenago Santa Klara Asiskoak pentsatu zuen bezala, biziko zuena.

José María de Juanmartiñena eta bere lehengusina Juana Josefa senar-emazteek beren dirutza obra sozial eta erlijioso askotara bideratzea erabaki zuten; besteak beste, Aldatz eta Lekunberriko (Larraun Harana) Klaratarren komentuen fundaziora, biak XIX. mendearen azken urteetan eraikiak, Jose Maria Mugikaren planoen arabera. Obra  maisu donostiarrari zor zaio, halaber, Aldatz erdiraino, urak ekartzearen ondorioz eraikitako harrizko iturri baten proiektua, zeinak sustatzailearen oroitzapena eta gauzatze urtea, 1883, jasotzen dituen inskripzio batean.

Ez dakigu zergatik aukeratu duten Lekunberri komentu berrirako, baina, dirudienez, bere kokapen egokiak eragin handia izango du.

Une honetan, Lekunberri ibarraren erdian dago, Iruñetik Donostiara doan errege bidearen erdian, eta 500 biztanle, asteroko merkatua, mesoia, eskolak eta bi denda ditu.

Monasterioa eraikitzea erabaki ondoren, Errotazelaia eremuan, udalerriaren erdian, kokatzea erabaki da. Monasterioak lau bat urte beharko ditu eraikitzeko eta 137.500 pezeta kostatuko da.

EGITURA:

Komentua, monasterio tradizionalen antzeko egitura du: klaustroa, gune nagusi da eta honen inguruan gelak banatzen dira. Tenpluak arkitektura gotikoaren adibideak errepikatzen ditu. Habearte bakarra du, lau ataletan banatuta, burualde txiki bat eta oinaldean itxitako zati bat, ezkaratza edo sarrera balitz bezala.

Eliza gurutze-nerbioak dituen ganga batez estalita dago, okuluen azpian dauden mentsula geometrikoetan bermatuta.

Korua elizaren oinaldean dago eta erabilera pribatukoa da.

Elizaren aurreko aldea ondo landutako harrizkoa da, sinplea eta harlandu perfektuetan diseinatua, eta zerrenda lauen bidez bakarrik banatzen dira.

Baoak edo leihoak dira hormak aldatu eta nolabaiteko apaingarriak ematen dizkioten elementu bakarrak.

Barrualdean, burualdean, XX. mendeko estilo eklektikoko erretaula bat dago, zirkuluerdiko arkuz egituratuta, eta tenpluko titularren irudi modernoak daude bertan: Jesusen eta Mariaren Bihotza, Asisko San Frantzisko eta Santa Klara, komunitateko gurasoak.

Eskuinean, San Joseren erretaula dago, hau ere XX. mendekoa.

Gaur egun 14 moja bizi dira komentuan, eta honako hau da haien lelo nagusia:

ORA ET LABORA

Erlijio eta kultu- jardueraz gain, eukaristia formak egiteko tailer bat dute, herrialdeko eliza guztietan banatzen dutena

BITXIKERIAK:

Gaur egun bitxia da bizitza behatu eta horren baitan aritzen den komunitate baten existentzia, eta horregatik da zoragarriagoa horiek gure herri txikian izatea. Herriko eguneroko bizitzan duten presentzia eta eragin ona etengabea izan da elkarbizitzarako mende hauetan guztietan.

Bide batez, zure ezkontzaren egunean euririk egin ez dezan, mojei arrautzak eramateko ohiturak (13 unitateko dozena bat), indarrean jarraitzen du.

 

CONVENTO DE LAS HERMANAS CLARISAS 

El Convento de las hermanas Clarisas fue fundado en 1888 por José M. Juanmartiñena y su esposa Juana Josefa Noguera por la petición de su sobrina, Sor María Pilar de San Juan de la Cruz. Su sobrina tenía como deseo establecer en Lekunberri una nueva comunidad reformada que viviera la pobreza tal y como la concibió siete siglos antes Santa Clara de Asís. 

El matrimonio formado por José María de Juanmartiñena y su prima Juana Josefa decidió destinar su fortuna a numerosas obras sociales y religiosas, entre las que destacan la fundación de los conventos de agustinas de Aldatz y clarisas de Lekunberri (Valle de Larraun), construidos ambos en los últimos años del siglo XIX conforme a los planos de José María Múgica. Al maestro de obras donostiarra se debe igualmente el proyecto de una fuente de piedra erigida con motivo de la traída de aguas hasta el centro de Aldaz, que incorpora una inscripción con el recuerdo del promotor y del año de ejecución, 1883.

No se conoce bien el motivo de la elección de la localidad de Lekunberri para el nuevo convento, pero al parecer, su situación  privilegiada tendrá bastante influencia

En este momento Lekunberri situada en medio del valle, se sitúa a su vez en medio del camino real de Pamplona  a San Sebastián  y cuenta con 500 habitantes, mercado semanal, mesón, escuelas y dos tiendas.

Decidida la construcción del monasterio se eligen ubicarla en medio de la localidad en el término de Errotacelaya.

El monasterio tardará unos cuatro años en ser construido y costará un total de 137.500 pesetas.

ESTRUCTURA:

El convento se organiza como los monasterios tradicionales, con el claustro como espacio central alrededor del cual se distribuyen las diferentes dependencias. El templo repite ejemplos de la arquitectura gótica. Tiene una nave única dividida en cuatro tramos más una pequeña cabecera y un tramo cerrado a los pies, como si se tratara de un zaguán o entrada

La iglesia está cubierta por una bóveda de nervios de crucería apoyada en ménsulas geométricas que están debajo de óculos. 

El coro se sitúa a los pies del templo y es de uso privado. 

La fachada de la iglesia es de piedra bien trabajada, sencilla y diseñada en sillares perfectos que se suceden solo separados por fajas planas.

Los vanos o ventanas son los únicos elementos de la construcción que cambian los muros dándole cierto carácter decorativo. 

En el interior, en la cabecera, está colocado un retablo del siglo XX de un estilo ecléctico  con estructura de arcos de medio punto que alojan figuras modernas de los titulares del templo: Sagrado Corazón de Jesús y María, San Francisco de Asís y Santa Clara, padres de la comunidad. 

A mano derecha está el retablo de San José, también del siglo  XX.

En la actualidad viven en el convento  14  monjas que se dedican a su gran lema: “ORA ET LABORA”


Además de su actividad religiosa y de culto, mantienen un taller de fabricación de formas eucarísticas que distribuyen por todas las iglesias del país.

CURIOSIDADES. 

Hoy en día resulta curiosa la existencia de una comunidad que se dedique a la vida contemplativa, y por eso es más maravilloso contar con ellas en nuestro pequeño pueblo. La presencia de ellas en la vida cotidiana de la localidad y su buena influencia, ha sido una constante a lo largo de todos estos siglos de convivencia. 

Por cierto, la costumbre de llevar huevos a las monjas ( una docena de 13 unidades) para que no llueva el día de tu boda,  sigue vigente.

 

 

CLARRISAN CONVENT

The Convent of the Clarrisan sisters was founded in 1888 by José M. Juanmartiñena and his wife Juana Josefa Noguera at the request of their niece, Sister María Pilar de San Juan de la Cruz. Their niece wished to establish a new reformed community in Lekunberri which would live a life of poverty just as Santa Clara of Asissi had done seven centuries before.

The couple José María Juanmartiñena and his cousin Juana Josefa decided to destin their fortune to numerous religious and social works, among which stand out the founding of the Augustine convent in Aldatz and the Clarrisan convent in Lekunberri (Laraun valley), both built at the end of the 19th Century, to the plans of José María Múgica. A stone fountain erected to bring water to the centre of Aldatz also owes its existence to the same master of works, which bears a dedication both to its promoter and the year of its construction.

Why Lekunberri was chosen as the site for the new convent is unknown, but it seems that its privileged location would have been a decisive factor.

At that time, Lekunberri stood at the centre of the valley of Larraun, and half -way on the royal route between Pamplona and San Sebastian, with 500 inhabitants, a weekly market, an inn, schools and two shops.

Once the construction had been decided upon, they opted to locate it at the heart of the village, at the place named Errotacelaya.

STRUCTURE:

The convent is organized as traditional monasteries were, with the cloister as the central space around which different dependencies are distributed. The temple exemplifies gothic architecture, It has a central auditorium divided in four sections, as well as a small head section with the altar and a section at the end, to act as a hall or an entrance.

The church is covered by a ribbed vault supported by geometric corbels underneath oculi.

The choir place is at the foot of the church and is for private use. 

The facade of the church is of well-worked stone, simple and designed in perfect ashlars or blocks that are only separated by flat strips.

The openings or windows are the only elements of the construction that change the walls lending a certain decorative air.

Inside, at the head of the church, there is an eclectic 20th century altarpiece with a structure of semicircular arches in which figure the church’s owners: the Sacred Heart of Jesus and Mary, St. Francis of Assisi and St. Clare, the fathers of the community. 

On the right hand side is the altarpiece of St. Joseph, also from the 20th century.

There are currently 14 nuns living in the convent who are dedicated to their great motto:

ORA ET LABORA (Prayer and labour)

In addition to their religious activity and worship, they keep a workshop for manufacturing Eucharistic forms that they distribute to churches all over the country.

CURIOSITIES:

Nowadays it is curious to have a community dedicated to contemplative life, and that is why it is all the more wonderful to have them in our small town. Their presence in the daily life of the town and their good influence, has been a constant throughout all these centuries of coexistence.

By the way, the custom of taking eggs to the nuns (a baker’s dozen of 13 units) so that it does not rain on your wedding day, is still in force.

COUVENT DES SOEURS CLARRISSES

Le couvent des sœurs Clarisses a été fondé en 1888 par José M. Juanmartiñena et son épouse Juana Josefa Noguera à la demande de leur nièce, Sœur María Pilar de San Juan de la Cruz. Sa nièce souhaitait établir à Lekunberri une nouvelle communauté réformée qui vivrait la pauvreté telle que Sainte Claire d’Assise l’avait conçue sept siècles plus tôt.

Le couple formé par José María de Juanmartiñena et sa cousine Juana Josefa décida d’affecter sa fortune à de nombreuses œuvres sociales et religieuses, dont la fondation du couvent des Augustines à Aldatz et du couvent des Clarisses à Lekunberri (vallée de Larraun), tous deux construits dans les dernières années du XIXe siècle selon les plans de José María Múgica. Le maître d’œuvre de Saint-Sébastien est également responsable de la conception d’une fontaine en pierre érigée pour amener l’eau au centre d’Aldaz, qui comporte une inscription avec le nom du promoteur et l’année de sa construction, 1883.

La raison du choix de la ville de Lekunberri pour le nouveau couvent n’est pas connue, mais il semble que sa situation privilégiée aura une influence considérable sur le choix de Lekunberri comme site du nouveau couvent.

À cette époque, Lekunberri, située au milieu de la vallée, se trouve également au milieu du chemin royal de Pampelune à Saint-Sébastien et compte 500 habitants, un marché hebdomadaire, une auberge, des écoles et deux boutiques.

Une fois la décision prise de construire le monastère, il a été décidé de l’implanter au centre de la ville, dans le quartier d’Errotacelaya.

La construction du monastère a duré environ quatre ans et a coûté au total 137 500 pesetas.

STRUCTURE:

Le couvent est organisé comme les monastères traditionnels, avec le cloître comme espace central autour duquel sont distribuées les différentes pièces. Le temple reprend des exemples d’architecture gothique. Il comporte une seule nef divisée en quatre sections plus un petit chœur et une section fermée au pied, comme s’il s’agissait d’un hall d’entrée.

L’église est couverte d’une voûte à nervures soutenue par des corbeaux géométriques qui sont sous oculi.

Le chœur est situé au pied de l’église et est à usage privé.

La façade de l’église est en pierre bien travaillée, simple et conçue en pierres de taille parfaites qui ne sont séparées que par des bandes plates.

Les ouvertures ou fenêtres sont les seuls éléments de la construction qui modifient les murs, lui conférant un certain caractère décoratif.

À l’intérieur, dans le chœur, on trouve un retable du XXe siècle de style éclectique avec une structure d’arcs en demi-cercle qui abritent des figures modernes des personnages titulaires du temple : Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, Saint François d’Assise et Sainte Claire, pères de la communauté.

Sur le côté droit se trouve le retable de Saint Joseph, également du Xe siècle.

Actuellement, 14 religieuses vivent dans le couvent et se consacrent à leur grande devise : « PRIER ET TRAVAILLER »

 En plus de leurs activités religieuses et cultuelles, elles entretiennent un atelier de fabrication de formulaires eucharistiques, qu’elles distribuent à toutes les églises du pays.

PARTICULARITÉS

De nos jours, l’existence d’une communauté dédiée à la vie contemplative est curieuse, et c’est pourquoi il est d’autant plus merveilleux de les avoir dans notre petit village. Leur présence dans la vie quotidienne de la ville et leur bonne influence ont été une constante tout au long de ces siècles de coexistence.

En effet, la coutume consistant à apporter des œufs aux religieuses (une douzaine de 13) pour qu’il ne pleuve pas le jour de votre mariage est toujours en vigueur.